Bild
Kontakt

Studieförbund

Varje år kan de aktiva studieförbunden i Säffle ansöka om ett grundbidrag från Säffle kommun. Ansökan görs mellan 1 september och 1 oktober och avser kommande kalenderår.

Grundbidrag & särskilt bidrag

Bidragsform och fördelning

Bidraget delas upp i grundbidrag och särskilt bidrag.

Grundbidrag

Grundbidraget utgör den största delen av det totala bidraget och baseras på antal cirklar, antal deltagare i cirklar, antal kulturarrangemang och antal övrig folkbildning. Uträkningen av bidragets storlek sker enligt en formaliserad beräkning som grundar sig på dessa faktorer. Studieförbundens redovisning omfattar föregående kalenderår samt halva innevarande år.

Till ansökan ska bifogas:

 • Verksamhetsberättelse för verksamheten i Säffle kommun (separat, ej som del av helt distrikt/region) från senaste årsmötet.
 • Bokslut fastställt vid senaste årsmötet. Till bokslutet ska en separat ekonomisk redovisning för verksamheten i Säffle kommun bifogas.
 • Verksamhetsplan inklusive budget över planerad verksamhet i Säffle kommun (separat, ej som del av helt distrikt/region) för det år bidraget avser.
 • Budget.

Till ansökan ska följande uppgifter fyllas i:

 • Redovisning av statistikuppgifter för verksamheten i Säffle kommun under det senast avslutade verksamhetsåret och första halvåret för innevarande år: antal cirklar, antal deltagare i cirklar, antal kulturarrangemang, antal övrig folkbildning samt antal digitala cirklar och digitala arrangemang.
 • Ge exempel på kulturarrangemang som studieförbundet har arrangerat (t ex marknadsföringsmaterial).
 • Ge 1-3 exempel på studiecirklar under föregående år.
 • Redovisning och utvärdering av eventuell verksamhet som bedrivits med särskilt bidrag föregående år.

Särskilt bidrag

Det särskilda bidraget utgår för att utveckla verksamhet och för att starta ny verksamhet på lång sikt. Ett eller flera av följande prioriterade kriterier ska användas för att kunna ansöka om särskilt bidrag.

Prioriterande kriterier vid fördelning av särskilt bidrag:

 • Verksamhet riktad mot åldersgruppen 15-25 år
 • Integration
 • Verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning
 • Utveckling och förnyelse av demokratin
Ansök via e-tjänst här
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-02-12