Säffle stadshus exteriör rakt framifrån
Kontakt

Så styrs Säffle kommun

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att det är förtroendevalda politiker som är ansvariga för alla kommunala verksamheter.

Politisk organisation i Säffle kommun: Kommunfullmäktige – Kommunföretag i Säffle AB -> Forskningen i Säffle AB – Säffle Kedjan 2 AB – Säfflebostäder AB – Säffle Kommunikation AB. Kommunfullmäktige – Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd – Kommunfullmäktiges revision. Kommunfullmäktige – Kommunstyrelsen -> Barn- och utbildningsnämnd – Miljö- och byggnadsnämnd – Kulturnämnd – Krisledningsnämnd – Socialnämnd – Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål – Valnämnd Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Politikerna i kommunfullmäktige sammanträder en måndag varje månad med uppehåll under juli. Alla är välkomna att lyssna vid dessa möten. De direktsänds även på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats, om vilka nämnder som ska finnas. Dessutom väljs ledamöter och ersättare i nämnderna, samt revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I kommunfullmäktige behandlas också alla motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till dessa.

Nämnderna ansvarar för den dagliga verksamheten inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som har fattats i kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen ska det i varje kommun finnas, förutom kommunstyrelse, en valnämnd och en överförmyndarnämnd (alternativt en överförmyndare). Dessutom måste det finnas nämnder som kan utföra de uppgifter som enligt speciallagar ligger på kommunerna, till exempel enligt socialtjänstlagen. Varje kommun kan därutöver tillsätta de nämnder som behövs för verksamheten.

Förvaltningarna

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet inom nämndernas respektive arbetsområden. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. Mer om varje förvaltning hittar du under respektive nämnd.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Val till kommunfullmäktige

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen.
Rätt att rösta i kommunalvalet har den som fyllt 18 år senast senast på valdagen och dessutom uppfyller något av följande krav:

 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen
 • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. Många politiker i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.


Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-12-07