Bild
Kontakt

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas övergripande beslut som till exempel införande av nya verksamheter och viktigare finansiella beslut.

Se kommunfullmäktiges sammanträden på webben

Kommunfullmäktige fastställer också budget och kommunalskatt samt beslutar om taxor och vilka nämnder som ska finnas. Viktigare frågor som till exempel köp och försäljning av fastigheter, upptagande av lån och ingående av borgen beslutas också av kommunfullmäktige.

Så går det till när beslut ska fattas

När ett beslut ska fattas har ärendet först beretts av förvaltningen som lämnar en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutar om ärendet ska gå vidare till kommunstyrelsen eller om det ska återremitteras till förvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar på samma sätt om beslutet ska återremitteras eller om det ska gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Ärendets innehåll avgör om slutgiltigt beslut måste fattas av kommunfullmäktige eller om slutgiltigt beslut kan fattas redan i kommunstyrelsen.

Från det att ärendet finns med på kallelsen till kommunstyrelsens eller andra nämnders arbetsutskott är handlingarna offentliga och kan begäras ut av vem som helst som vill sätta sig in i frågan och ta del av det förslag till beslut som finns med i alla tjänsteskrivelser.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder i Säfflesalen i stadshuset en gång i månaden (utom i juli). Sammanträden är alltid öppna för allmänheten och två gånger om året (april och oktober) har man en särskild punkt på dagordningen; allmänhetens frågestund. Då får allmänheten chansen att ställa frågor om ämnen som kommunen är ansvarig för. Läs mer om hur du ställer en fråga under allmänhetens frågestund här.

Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Säffle-Tidningen. Dagordning hittas på hemsidan eller på kommunens anslagstavla senast en vecka före sammanträdet.

Önskas mer information om sammanträdet kan du kontakta kommunfullmäktiges sekreterare.

Ordförande:

Lisbet Westerberg (C)
Kvistvägen 29, 661 43 Säffle
lisbet.westerberg@telia.com
Tfn 070-230 53 57

1:e vice ordförande:

Thomas Bäck (S)
Fornminnesvägen 51, 661 94 Säffle
thomasback51@gmail.com
Tfn 072-721 60 96

2:e vice ordförande:

Ulrika Simonsson (M)
Anneberg, 661 92 Säffle
ulrika.simonsson@saffle.se
Tfn 073-517 22 37

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning består av nio ledamöter och nio ersättare och är valda av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att till kommunfullmäktige lämna förslag på bl.a. ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser samt i de kommunala bolagen.

Det är främst i början av mandatperioden detta sker, men också under löpande mandatperiod när någon politiker avsäger sig sina uppdrag.

 

Mandatfördelning


Centerpartiet

13

Arbetarepartiet socialdemokraterna

9

Sjukvårdspartiet i Värmland

4

Sverigedemokraterna

7

Moderata samlingspartiet

5

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

1

Vänsterpartiet

1Totalt

41

 

Ledamöter i kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Dag Rogne (C)

Roger Fayad (C)

Ann Mlakar (S)

Therese Thörner (C)

Jimmy Jonasson (SD)

Peter Erhardsson (C)

Markus Bäckström (C)

Irene Ekberg (C)

Ola Johansson (M)

Jerry Olsson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Anna Haglund (C)

Mathias Gyllensteen Söderström (SD)

Lars Andersson (C)

Ulrika Simonsson (M) 2:e vice ordförande

Nina Andersson (M)

Nina Johansson (SD)

Jonas Larsson (M)

Erik Evestam (C)

Joakim Roth (M)

Thomas Bäck (S) 1:e vice ordförnade

Maria Ohlsson (SiV)

Hèléne Agndén (SiV)

Carin Wernberger Dahlin (SiV)

Lisbet Westerberg (C) ordförande

Christer Andersson (Kd)

Lillie Karlsson (S)

Kathrine Schöning (L)

Timmy Svensson (C)

Bo Ribaeus (L)

Claes-Göran Kihlström (M)

Christina Johansson (S)

Malin Nygren (Kd)

Nizam Barat Aliyev (S)

Barbro Källström (V)

Gunnel Clettborn (S)

Johan Olsson (S)

Jerome Davidsson (S)

Veronika Bäcksrtöm (C)

Inga-Lill Eriksson (S)

Putte Grötting (C)

Henrik Davidsson (V)

Magnus Jansson (L)

Johanna Carlsson (SD)

Agneta Dagobert (S)

Stellan Herbertsson (SD)

Eva Harstad (C)

Rolf Carlsson (SD)

Maude Schelgel (M)


Thomas Augustsson (S)


Lars Pettersson (C)


Jonas Bönfors (SD)


Olga Ljung (S)


Ingegerd Welin Fogelberg (SiV)


Thomas Jarlhamre (M)


Bengt Enneby (C)


Gudrun Svensson (C)


Michelle Hedbeg (S)


Kenneth Andersson (C)


Robin Zachrisson (SD)


Ingalill Rosell (SiV)


Gunnar Johansson (S)


Anita Karlsson (C)


Anna Thorell (SD)


Stefan Byqvist (SD)

 

 

Kontakt
Senast uppdaterad • 2022-04-11