Ordförandeklubba i kommunfullmäktiges sammanträdesrum Säfflesalen i Säffle stadshus
Kontakt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och dess ledamöter väljs av kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Företrädare för både majoriteten och oppositionen sitter i kommunstyrelsen.

Inom kommunstyrelsen finns ett utskott med fem ledamöter; kommunstyrelsens arbetsutskott, som även utgör budgetberedning.

Kommunstyrelsens ansvar

Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente:

 • Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen.
 • Kommunstyrelsen har också övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning.
 • Kommunstyrelsen företräder kommunen i kommunövergripande frågor.
 • Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och är kommunledningskontorets facknämnd.
Ledamöter i kommunstyrelsen:

Ledamöter

Ersättare

Markus Bäckström (C) ordförande

Anna-Carin Kyrk (C)

Ola Johansson (M) 1:e vice ordförande

Timmy Svensson (C)

Ann Mlakar (S) 2:e vice ordförande

Kenneth Andersson (C)

Britt-Marie Höglund Olsson (C)

Stina Höök (M)

Lars Pettersson (C)

Beatrice Nyman (KD)

Peter Erhardsson (C)

Magnus Jansson (L)

Nina Andersson (M)

Henrik Ahlgren (MP)

Malin Wallerius (KD)

Abdulkader Ahmed Ismail (S)

Thomas Augustsson (S)

Marina Eriksson(S)

Olga Ljung (S)

Matilde Konglevoll (V)

Jimmy Jonasson (SD)

Jonas Bönförs (SD)

Nina Johansson (SD)

Marianne Utterdahl (SiV)

Stefan Byqvist (SD)

Jimmy Elghtberg (SiV)


Information om behandling av personuppgifter enligt dataskydds-förordningen när personuppgift har inhämtats från den registrerade.

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är kommunstyrelsen skyldig att informera dig om följande:

 • Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, 661 80 Säffle,
  0533-68 10 00.
 • Kommunstyrelsens dataskyddsombud, Lena Fjällman-Johnsson, Socialnämnden, 661 80 Säffle, 0533-68 16 95. Kommunstyrelsens dataskyddssamordnare är Katarina Lundin, katarina.lundin@saffle.se
 • Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, fullföra en rättslig förpliktelse, fullgöra ett avtal eller för att behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades grundläggande intressen.
 • Personuppgifterna gallras eller bevaras enligt kommunstyrelselsens dokumenthanteringsplan
 • Endast behörig personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av personuppgifterna

Personuppgifter som behandlas är

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
 • Personnummer, organisationsnummer enskild firma
 • Registreringsnummer fordon
 • Fastighetsbeteckning
 • Fotografier och filmer
 • IP-adresser, PIN- och PUK-koder
 • I vissa fall behandlar vi även känsliga personuppgifter som
 • uppgifter om hälsa
 • uppgifter om förtroendevaldas partitillhörighet
 • uppgifter om facklig tillhörighet

Ändamål med behandlingen

Dina personuppgifter behandlas i samband med

 • registrering och handläggning av ärenden
 • personal- och löneadministration
 • förtroendemannaadministration
 • fakturering, utbetalning och övrig ekonomiadministration, föreningsstöd och stipendieutbetalningar
 • IT-administration, konton och behörigheter för IT och telefoni
 • nätverk, samverkan och utbildning
 • tillsynsverksamhet och räddningsinsatser inom räddningstjänst
 • näringslivsutveckling, landsbygdsstöd och projektadministration
 • kommunikation, publicering på webb och sociala medier
 • upphandling, inköp och avtalsförvaltning
 • administration vid besök i kommunala byggnader och användning av trådlöst gästnät
 • övervakning av teknisk utrustning, larm, låssystem och utbyggnad av teknisk infrastruktur
 • Du har rätt att på begäran, kostnadsfritt, en gång per år få information om hur kommunen behandlar dina personuppgifter och en kopia på de uppgifter som behandlas.
 • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om något är felaktigt.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-10-31