Bild som visar en ordförandeklubba
Kontakt

Undantag - renhållningsföreskrifter

Säffle och Åmåls gemensamma renhållningsföreskrifter har tagits fram med stöd av miljöbalken och avfallsförordningen. Det finns några undantag från reglerna i renhållningsföreskrifterna.

Oftast är det miljö- och byggnadsnämnden som handlägger anmälningar eller prövar ansökningar om undantag från reglerna och i vissa fall räcker det med en anmälan till renhållaren. Om du vill ha uppehåll i hämtning av ditt hushållsavfall eller din slamtömning, kontakta kundtjänsten på vatten- och renhållning

Hushållsavfall

Hushållsavfall är avfall som uppkommer i ditt hushåll. Även verksamheter och företag ger upphov till hushållsavfall eller så kallat ”därmed jämförbart avfall” som exempelvis avfall från personalmatsalar och städavfall vid städning av lokaler. Slam från enskilda avloppsanläggningar samt latrin från utedass och liknande är också klassat som hushållsavfall. Det är kommunens ansvar att samla in och behandla hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Avfallet ska hämtas av kommunen alternativt av den som kommunen utser för att sköta insamlingen.

Sortering av hushållsavfall

Hushållsavfall ska sorteras. Det hushållsavfall som blir kvar efter sortering kallas brännbart avfall och ska läggas i behållare som töms av kommunens renhållare. Exempel på restavfall är tand-/hårborstar, blöjor och andra hygienartiklar, textilier, dammsugarpåsar, disktrasor/-borstar, fimpar, kuvert, inbundna böcker, proppar, vykort, samt plast som inte är förpackningar.

Hushållsavfall utgörs av fyra typer av avfall:

 • Brännbart avfall som du ska lägga i ditt kärl, säck eller container vid fastigheten
 • Förpackningar och tidningar som lämnas på någon av återvinningsstationerna i kommunen eller på Östby miljöstation
 • Grovavfall som ska lämnas på Östby miljöstation
 • Farligt avfall som ska lämnas på Östby miljöstation

Vem har renhållningsskyldighet?

Enligt renhållningsföreskrifterna omfattas alla hushåll och verksamheter inom Säffle och Åmåls kommuner av renhållningsskyldigheten gällande hushållsavfall.

Olika typer av undantag som kan ansökas om:

Blanketter hittar du under våra e-tjänster

Kompostering – Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall i behållare

Om man vill kompostera förmultningsbart hushållsavfall ska man anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Om man komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall (både vegetariskt och animaliskt) och sorterar allt det övriga hushållsavfallet och lämnar det på rätt avlämningsplats kan man ansöka om förlängt hämtningsintervall av det brännbara hushållsavfallet. Man kan välja mellan att få hämtning med 4- eller 12-veckorsintervaller. Anmälan/ansökan görs på en och samma blankett som skickas till miljö- och byggnadsnämnden.

Dela avfallsbehållare med granne

Om man vill dela avfallsbehållare med en granne kan man ansöka om det till teknik- och fritidsnämnden. Det krävs då att man bor på lämpligt avstånd från varandra, att man sorterar avfallet på rätt sätt enligt renhållningsföreskrifterna samt att fyllnadsgrad och vikt kan hållas och att man kan undvika olägenheter. Varje hushåll får betala sin grundavgift, medan det hushåll där avfallsbehållaren ska stå blir ansvarig för att betala hämtningsavgiften.

Uppehåll i hämtning av brännbart hushållsavfall

Om en fastighet ska vara helt oanvänd i minst 6 sammanhängande månader kan man anmäla om hämningsuppehåll av hushållsavfallet. Hämtningsuppehåll måste anmälas till renhållningen i god tid innan uppehållet ska äga rum. För att få medgivande om uppehåll måste man på lämpligt sätt kunna påvisa att fastigheten inte kommer att används under den tid som man anger i anmälan. Uppehåll i hämtning beviljas normalt i ett år i taget (max 3 år i taget) och hämtning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut.

Befrielse från skyldigheten att överlämna brännbart hushållsavfall till renhållaren

Om man själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, och om det finns särskilda skäl för att man ska få göra det, kan man lämna in en ansökan till miljö- och byggnadsnämnden. Efter medgivande befrias man från skyldigheten att lämna avfall till renhållaren. Även om man befrias från skyldigheten att lämna avfall befrias man inte från renhållningsskyldigheten, vilket innebär att man ändå måste betala grundavgiften.

Eget omhändertagande av latrin, slam eller material från fosforfälla

Om man inom en fastighet vill ta hand om latrin från utedass, mulltoa eller separett, eller ta hand om slam eller material från fosforfälla, ska man först lämna in en ansökan till miljö- och byggnadsnämnden. Efter beviljad ansökan ska latrinkompostering ske i särskilda behållare eller annat liknande omhändertagande på fastigheten. Hanteringen ska vara tillfredställande ur miljö- och hälsoskyddsynpunkt, det vill säga utan risk för olägenheter och det färdigbehandlade näringsrika materialet ska användas som jordförbättringsmedel på fastigheten.

Förlängt hämtningsintervall av slam

Om man vid ett permanentboende har så liten belastning på sin avloppsanläggning att slamtömning inte behövs varje år kan man ansöka om förlängt hämtningsintervall till vartannat år. För att få beviljat slamtömning vartannat år krävs att avloppsanläggningen har meddelats tillstånd enligt miljöbalken och att den är i fullgott skick, med en fungerande rening, en markbädd eller infiltration efter slamavskiljaren. En ansökan skickas då till miljö- och byggnadsnämnden.

Uppehåll i hämtning av slam

Om en fastighet ska vara helt oanvänd under en sammanhängande tid om minst 1 år kan man anmäla om hämningsuppehåll av slam. Hämtningsuppehåll måste anmälas till renhållningen i god tid innan uppehållet ska äga rum. För att få medgivande om uppehåll måste man på lämpligt sätt kunna påvisa att fastigheten inte kommer att används under den tid som man anger i anmälan. Uppehåll i hämtning beviljas normalt i ett år i taget (max 3 år i taget) och hämtning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut.

Blanketten: Uppehåll slam och spillvatten finns under E-tjänster och blanketter

Kontakt
 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning av sopor

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Vår telefontid är vardagar mellan 09:30-12:00, men via chatt når du oss hela dagen.

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-11-17