Barn som sitter framför en förskola
Kontakt

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg är verksamheter som inte ägs eller drivs av Säffle kommun. På den här sidan har vi samlat information som rör fristående verksamheter.

För fristående förskolor och fritidshem gäller huvudsakligen samma regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som godkänner fristående förskolor och fritidshem, och som har tillsynsansvar över de fristående förskolorna och fritidshemmen som finns i kommunen.

Olika typer av fristående förskolor och fritidshem

Fristående förskolor och fritidshem kan drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ. Beroende på hur förskolan eller fritidshemmet drivs ställs det olika krav på dig som vårdnadshavare. Om du har frågor eller funderingar kring hur en enskild fristående förskola eller fritidshem drivs kontaktar du respektive förskola eller fritidshem direkt.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Fristående förskolor

För mer information om våra fristående förskolor, besök förskolornas webbplatser eller kontakta förskolan direkt.

Hitta hit
Oxelgatan 2
661 42 Säffle

Avdelningar
Lysmasken 1-3 år
Biet 1-5 år
Trollsländan 3-5 år

Kontakt
Malin Stensson
Telefon: 0533- 68 95 00
Eldflugans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit
Tingsgatan 8
661 40 Säffle

Avdelningar
Hallonet
Smultronet
Jordgubben

Kontakt
Emily Korstanje
Telefon: 0533- 800 60
Kullerbyttans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hitta hit
Tveta församlingshem
661 94 Säffle

Avdelningar
1-5 år

Kontakt
Marie Henningsson
Telefon: 0533- 69 13 52
Musikantens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit
Gisslebyn
661 96 Långserud

Avdelningar
1-5 år

Kontakt
Veronika Willhelmsson
Telefon: 073-025 30 78
Mörtens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit
Olstorpsvägen 2
661 42 Säffle

Avdelningar
1-5 år 070-513 77 86

Kontakt
Ann-Louise Melitshenko
Telefon: 070-513 77 86

Hitta hit
Karud
66194 SÄFFLE

Avdelningar
Solen 1-5 år

Kontakt
Annika Carlsson
annika.carlsson@tvetafriskola.se
Tveta förskolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som enskild huvudman i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Nedan hittar du som enskild huvudman i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg eller för dig som ska ansöka om att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg information.

För mer information klicka på de olika rubrikerna.

Innan du kan göra själva ansökan om att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg behöver du göra ansökan och anmälan till kommunens miljö- och byggförvaltning och Räddningstjänsten. Läs mer om vilka ansökningarna och anmälningar som behöver göras nedan.

1. Ansökan till kommunens miljö- och byggförvaltning

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter. Förutom att göra en ansökan till Barn- och utbildningsnämnden behöver också följande ansökningar göras till miljö- och byggförvaltningen.

 • Ansökan om bygglov
 • Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet
 • Anmälan om verksamhet med undervisning

Ansökningarna till miljö- och byggförvaltningen ska göras innan själva ansökan om att bedriva fristående förskola görs, eftersom handlingarna ska bifogas ansökan.


Ansök om Bygglov här
Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet
Anmäla verksamhet med undervisning här

2. Tillsyn av brandskydd

I samband med ansökan om bygglov behöver en brandskydds-dokumentation (ibland kallad brandskyddsbeskrivning) tas fram. Brandskyddsdokumentationen beskriver brandskyddet och består av både ritningar och beskrivningar i text. Ofta krävs det särskild brandteknisk kompetens för att ta fram en brandskyddsdokumentation.

Inom ramen för bygglovsansökan granskar räddningstjänsten brandskyddsbeskrivningen. Det är också vanligt att räddningstjänsten deltar på slutbesiktning eller liknande besök innan slutbesked ges. Räddningstjänsten genomför också egen tillsyn av lokaler innan eller när lokalerna är i drift. Efter en sådan tillsyn får du som verksamhetsutövare ett protokoll.

Kontaktuppgifter till Räddningstjänsten

3. Ansöka om att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg


När vi tagit emot ansökan bereds ärendet av utveckligchef i förskola. Utvecklingschef kommer att ta en kontakt för dialogmöte med fristående huvudman och rektor. Det är Barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om ansökan ska beviljas. Barn- och utbildningsförvaltningen ska utreda ärendet skyndsamt men har upp till 6 månader på sig att fatta beslut. Du bör därför ansöka i god tid före den planerade verksamhetsstarten.

 

Avgift tas ut vid ansökan om nyetablering av fristående förskola

Ansökan om nyetablering av fristående förskola är avgiftsbelagd och en avgift på 20 000 kronor kommer att tas ut. Avgiften betalas i samband med ansökan och ärendet tas inte upp till prövning om avgiften ej betalas.

Mer information finns på e-tjänstens första sida.

Ansök om att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg här

Vissa förändringar av verksamheten kan anmälas till Barn- och utbildningsförvaltningen senast en månad efter att förändringen är gjord. Anmälan görs via e-tjänsten Förändring av verksamhet för fristående förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Det är är förändringar som avser:

 • Förändring av verksamhetens innehåll
 • Förändring av styrelsens medlemmar
 • Uppdatering av kontaktuppgifter
 • Avveckling av verksamheten
Anmäl förändring av verksamhet för fristående förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg här

Väsentliga förändringar eller förändringar av lokaler

Förändringar som är väsentliga eller som rör lokaler eller platsantal ska behandlas som en ny ansökan om tillstånd att bedriva förskola. Ansökan görs via e-tjänsten Ansök om att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Det är förändringar som avser:

 • Byte av huvudman
 • Förändring av förskolans lokaler eller platsantal

Ansökan om nytt godkännande vid väsentliga förändringar
Om den fristående förskolan byter huvudman ska en ny ansökan om tillstånd lämnas till barn- och utbildningsnämnden för godkännande. Ansökan om nytt godkännande ska göras i god tid innan en väsentlig förändring genomförs. En huvudman ska i sin planering ta hänsyn till att barn– och utbildningsnämnden påbörjar bedömningen av en ansökan först när en ansökan är komplett och att nämnden strävar efter en handläggningstid på högst sex månader.

Förändringar av förskolans lokaler eller platsantal
Ansökan om nytt godkännande ska göras innan ändring av till exempel förskolans lokalyta, flytt av förskolan inom en huskropp, flytt till annan adress eller vid en planerad ändring av förskolans platsantal.

Avgift tas ut vid ansökan om väsentliga förändringar
Ansökan om väsentliga förändringar för fristående förskola är avgiftsbelagd och en avgift på 10 000 kronor kommer att tas ut. Avgiften betalas i samband med ansökan och ärendet tas inte upp till prövning om avgiften ej betalas.


Ansök om att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg här

Huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, bestämmelser som har meddelats med stöd av skollagen eller andra befintliga styrdokument gällande utbildningen (se skollagen, 2 kap. 8 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Det innebär att kommunen har ett tillsynsansvar av fristående verksamheter som bedriver undervisning.

Säffle kommun utför regelbunden tillsyn av våra fristående förskolor vartannat år eller vid behov.

 

Läs mer om kommunens tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg
Läs riktlinjen Regler för fristående förskola
Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-05-22