Barn som sitter framför en förskola
Kontakt

Barnhälsoteam

Att trivas och må bra är viktigt för att barn ska kunna leka, lära och utvecklas. Vid oro för hur barn mår och utvecklas kan barnhälsovården (BHV) eller personal inom förskolan vara till hjälp.

Professionerna inom BHV och förskolan träffas vid behov i barnhälsoteam och samverkar kring enskilda barn. Samverkan mellan professioner och huvudmän skapar bättre möjligheter att uppmärksamma de barn som är i behov av särskilda insatser.

Syftet med barnhälsoteam är att utifrån barnets behov och perspektiv ge tidigare insatser och därmed öka möjligheter för att

 • säkerställa barns hälsa och goda levnadsvillkor
 • i samverkan tidigt identifiera risk- och skyddsfaktorer kring barn och familj
 • medverka utifrån barnets och familjens behov

I Säffle kommun finns det stora barnhälsoteamet och det lilla barnhälsoteamet.

I barnhälsoteamet ska följande kompetenser alltid ingå

 • Rektor
 • BVC (barnavårdscentral)
 • Personal från förskolan
 • Specialpedagog

Vid behov kan även följande kompetenser ingå

 • Utvecklingschef förskola
 • Socialsekreterare
 • BHV-psykolog, läkare
 • Logoped
 • Kurator

Stora och lilla barnhälsoteamet har följande uppdrag

 • Med hjälp av tvärprofessionellt synsätt stödja barn och familjer med identifierade behov
 • Arbets utifrån kunskap och evidens
 • Förmedla kunskap
 • Erbjuda konsultation kring avidentifierade ärenden

Särskilda rutiner finns för att ta initiativ till SIP (samordnad individuell plan). SIP är en vård- och omsorgsplan som beskriver insatser och åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering. SIP tas fram i ett möte där vårdnadshavare och berörd personal från förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård (regionen) deltar enligt en särskild agenda. Barnet deltar enligt önskemål, ålder och mognad.

Det stora barnhälsoteamet träffas tre gånger per termin på fastställda datum. Det stora barnhälsoteamet är en mötesplats för deltagare att nätverka, sprida kunskaper och dela erfarenheter kring gemensamma intresseområden.

Sammankallade för det stora barnhälsoteamet är utvecklingschef förskola. Utvecklingschefen ansvarar för dagordningen och dokumentationen.

Deltagare i stora barnhälsoteamet är

 • Samtliga rektorer i förskolan i Säffle
 • BVC
 • Socialsekreterare, barn och familj
 • Utvecklingschef förskola
 • Specialpedagog
 • BHV-psykolog, läkare
 • Logoped
 • Kurator
 • Socionom
 • Förskollärare Öppna förskolan

Det lilla barnhälsoteamet träffas vid behov på dagar och tider när det passar vårdnadshavare och representanter från olika professioner. I lilla barnhälsoteamet diskuteras enskilda barn med olika professioner och med vårdnadshavares deltagande.

Sammankallande för det lilla barnhälsoteamet runt enskilda barn är rektor i förskola eller specialpedagog, men alla professioner som deltar i det lilla teamet kan initiera ett möte. Rektor ansvarar för att informera om vilka barn som är aktuella inför nästa lilla barnhälsoteam. Rektor ansvarar för samtycke och inbjudan till vårdnadshavare. Rektor ansvarar för minnesanteckningar.

Deltagare i lilla barnhälsoteamet är

 • Vårdnadshavare
 • Rektor
 • Det enskilda barnets BVC-sköterska
 • Specialpedagog
 • Förskolepersonal

Vid behov deltar även

 • Socialsekreterare
 • BHV-psykolog, läkare
 • Logoped
 • Kurator
Inom barnhälsoteamet ska skriftligt samtycke inhämtas från vårdnadshavare vid identifierade ärenden. De olika yrkesgrupperna tillhör olika verksamhetsgrenar där varje företrädare måste ta hänsyn till sin sekretess. I barnhälsoteam finns möjligheter att konsultera de andra kompetenserna kring avidentifierade ärenden.
Samtliga kompetenser inom barnhälsoteam ska dokumentera och arkivera sitt arbete utifrån de regler som gäller för varje yrkeskompetens.
Kontakt
 • Jenni Gunnberg

  Utvecklingschef förskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 04

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-02-02