Ansök om plats
Kontakt

Ansökan, avgifter och schema

Du ansöker till förskolan tidigast sex månader eller senast fyra månader innan du har behov av placering för ditt barn. Du behöver ha behov av en förskoleplacering för minst tre månader i följd för att kunna ansöka om en plats.

Avgiften för förskolan baseras på hushållets gemensamma inkomst, hur många barn som finns i hushållet och hur många timmar barnet har sin schemalagda tid på förskolan.

Du kan ansöka om plats för ditt barn i förskola tidigast sex månader innan du önskar placering för ditt barn. Vårdnadshavare som har ansökt om plats i förskola ska erbjudas plats i Säffle kommun inom fyra månader.

För att styrka att rätten till plats i förskola är uppfylld, ska du lämna in ett intyg från din arbetsgivare eller skola, om att du arbetar eller studerar. Blankett "Intyg om arbete eller studier" hittar du här. , 68.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid placering ska hänsyn tas till barngruppens sammansättning, vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen. Om flera barn har samma kötid och önskemål om placeringsstart inom samma månad ska särskild hänsyn tas till:

 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn
 2. Barnets födelsedatum, där äldre barn går före yngre

Ett placeringserbjudande skickas ut till vårdnadshavare via e-post när barnet har fått plats i förskola. Besvaras inte erbjudandet vid angiven tidpunkt erbjuds platsen till annan sökande och barnet tas ur kön.

Om vårdnadshavarna har en skuld till kommunen avseende obetalda barnomsorgsavgifter ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald.

Erbjudandet accepteras
När du accepterat platserbjudandet skickas ett placeringsbeslut till din e-post och till förskolan. Du kommer att bli kontaktad av förskolans personal för mer information om introduktion.

Om du tackat ja till ett erbjudande men önskar placering på en annan förskola behöver du göra en ny ansökan.

Erbjudandet avböjs
Om du väljer att tacka nej till erbjuden plats får du göra en ansökan på nytt och får i och med det ett nytt garantidatum.

Omplacering
Om ditt barn har plats i förskola men du har behov eller önskemål om att byta plats behöver du göra en ny ansökan om plats. Inom Säffle tätort görs omplaceringar endast i augusti om det inte råder särskilda skäl. Detta gäller ej de fristående förskolorna.


Ansök om plats i förskola

Avgiften för förskola baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst och antalet placerade barn. Säffle kommun tillämpar maxtaxa som 2024 är 56 250 kronor.

Taxa (maxtaxa)

Förskolebarn 1-5 år


0-15 timmar

per vecka

Över 16 timmar
per vecka

Barn 1 (yngsta)

2,50%

3,00%

Barn 2

1,67%

2,00%

Barn 3 (äldsta)

0,83%

1,00%

Barn 4 och fler

Ingen avgift

Ingen avgift

 • Avgift beräknas för varje barn enligt fastställd schematid per vecka. Fastställd schematid ligger till grund för avgiften. Ej utnyttjad tid kan inte tillgodoräknas nästa kalendermånad.
 • För barn som är tre till fem år minskas avgiften med 30% under perioden 1 september till 31 maj varje år. Om barnet är på förskolan mindre än 15 timmar är förskolan avgiftsfri mellan 1 september och 31 maj. Under juni, juli och augusti betalas avgift enligt ordinare taxa.
 • Avgift betalas under uppsägningstiden som är två månader.
 • Avgift betalas 12 månader per år.
 • Avgiften debiteras för innevarande månad. Eventuella schema- eller inkomständringar justeras månaden efter.

Räkna ut din preliminära avgift

Vid betalning efter förfallodatum tillkommer avgift enligt tabell.

Avgifter

Typ av avgift

Avgift

Påminnelse

60 kronor

Inkasso

180 kronor

Dröjsmål

8% över gällande

referensränta

Upprättande av

avbetalningsplan

170 kronor

Reducerad avgift för särskilt stöd
Avgiftsreduktion för barn 1-5 år i behov av särskilt stöd fastställs i samband med beslut om placering enligt Skollagen 8 kap. 7 § och 16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ej sammanboende föräldrar med gemensam vårdnad av barn som bor växelvis hos föräldrarna ska, då båda har behov av plats, ansvara för var sin del av avgiften. Om du har växelvis boende kontaktar du placeringshandläggare på Barn- och utbildningskontoret.

Om det har blivit något fel på din faktura kontakta placeringshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Om din inkomst förändras är du skyldig att lämna information om ändrade inkomstuppgifter. Lämnade uppgifter kan, vid eventuella oklarheter, kontrolleras med t.ex. arbetsgivare, skattemyndighet och försäkringskassa. Om aktuella inkomstuppgifter inte lämnas debiteras taxans högsta avgift.

Avgiftstaxan inom förskola utgår från hushållets samlade bruttoinkomst. Med hushåll avses de som är folkbokförda på samma adress, med såväl gemensamma som inte gemensamma barn.

 

Lämna inkomstuppgifter

Till avgiftsgrundande inkomst räknas

 • Lön eller ersättning i anslutning till anställning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Familjehemsersättning (arvodesdel)
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning, graviditetspenning
 • Omvårdbidrag för barn med funktionshinder (arvodesdel)
 • Sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning
 • Familjebidrag vid militär utbildning
 • Övrig skattepliktig ersättning (Till exempel arvoden)

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte

 • Studiemedel via CSN
 • Etableringsersättning

Om du är studerande och enbart har studiemedel som inkomst anger du noll kronor i inkomst via Mina sidor. Om du inte anger noll kronor debiteras maxtaxa per automatik.

 

Lämna inkomstuppgifter

Egen företagare
Överskottet av inkomst av "näringsverksamhet" (den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett) ska räknas med i hushållets samlade bruttoinkomst. Uppgiften ska gälla ett genomsnitt av de senaste två årens inkomster.

Vid behov av nya tider lämnas nytt schema in senast två veckor innan ändringen ska gälla.

Kommunala förskolor
Om du har en placering i någon av våra kommunala förskolor görs anmälan av nytt schema eller ändringar av schematider via appen Tyra. För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läs broschyren Information om Tyra. , 959.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att anmälan om förändrad grund för placering (exempelvis vid föräldraledighet, sjukskrivning eller arbetslöshet) fortfarande behöver registreras via Mina sidor.

Fristående förskolor
Anmälan av nytt schema eller ändringar av schematider görs via Mina Sidor.

Vid arbete
Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas arbetstid, restid samt sovtid vid nattarbete.

Vid oregelbunden arbetstid
Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst en vecka har rätt att vistas i förskolan 15 timmar under den lediga veckan för regelbundenhet.

Vid studier
Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas studietid och restid. Det är studiernas omfattning som ligger till grund för barnets närvarotid. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Inskrivningsintyg från studieanordnaren ska lämnas.

 

Schemaändring

Om du ska flytta till Säffle kommun
Om du är folkbokförd i en annan kommun men ska flytta till Säffle kan du ansöka om plats hos oss. Du behöver då bifoga en kopia på din flyttanmälan från Skatteverket i din ansökan. Plats erbjuds inte förrän den dagen barnet är bosatt och folkbokfört i Säffle kommun.

Om du ska flytta till en annan kommun
Du anmäler ditt behov av plats direkt till den kommun där du önskar plats till ditt barn. Om du har en placering i förskola i Säffle behöver du säga upp din plats. Du har rätt att använda platsen under uppsägningstiden på två månader även om du redan folkbokfört dig i en annan kommun. 

Särskilda skäl
Barn som är folkbokförda i andra kommuner har rätt till förskola endast om det finns särskilda skäl. Vid platsbrist erbjuds i första hand barn inom Säffle kommun.

Plats i två kommuner
Förskola erbjuds inte till barn som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet i den kommun där barnet är folkbokfört.

För plats i förskola är uppsägningstiden två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden och platsen kan användas enligt fastställt schema. Om två vårdnadshavare för ett barn har varsin placering behöver var och en säga upp sin plats.

Om du blir arbetslös och behöver säga upp din plats har du, förutsatt att du anger arbetslöshet som orsak vid uppsägning, återplaceringsgaranti med förtur.

Säg upp plats i förskola

Barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut om att stänga av en placering i förskola om

 • platsen inte tillträds
 • platsen inte nyttjas
 • avgift inte betalas
 • platsen erhållits på felaktiga grunder
 • rätten till plats upphör

Om platsen inte nyttjas under två månader har utvecklingschef för förskolan rätt att besluta om avstängning av plats. Avgift betalas i två månader från sista närvarodagen.

Kontakt
 • Alexandra Broström Vesalainen

  Handläggare förskola och skolskjuts

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  0533-68 14 73 Fakturafrågor

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-30