Elevhälsans samlade insatser
Kontakt

Elevhälsans samlade insatser

Elevhälsan arbetar med att främja hälsa för att skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter ingår också i elevhälsans uppdrag. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsans arbete och samverkan och leder skolans elevhälsoteam.

Elevhälsans medicinska insats arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och vårdnadshavare kan på eget initiativ söka skolhälsovård. Verksamheten inom elevhälsan är kostnadsfri och all personal har sekretess och tystnadsplikt.

En samlad elevhälsa är ett krav där eleven ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Varje skola har ett eget elevhälosteam som träffas regelbundet där både grupp- och individfrågor diskuteras. Ansvarig rektor leder och fördelar arbetet inom elevhälsoteamet.

Prorenata - elevdokumentation

Elevhälsoteamet använder ett elektroniskt system för dokumentation. Systemet som heter Prorenata används inom samtliga kommunala grundskolor och gymnasieskolan i Säffle kommun (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola).

En samlad bild över en elevs insatser
Systemet möjliggör att elevhälsoteamet kan få en samlad bild kring vilka insatser som planerats och genomförts runt en elev. Endast elevhälsopersonal med rätt behörighet kan läsa vad som dokumenterats om eleven.

Dokumentationen följer eleven genom både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan inom Säffle kommun. Skolsköterska och skolläkare dokumenterar i en särskild elevhälsovårdsjournal som ingen annan kan ta del av utan en myndig elevs eller vårdnadshavares samtycke.

Skolsköterskan, skolläkaren och skolpsykologen utgör elevhälsans medicinska insats och är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. De tar över efter barnhälsovården (BHV) när barnen börjar i förskoleklass. Den främsta uppgiften för elevhälsans medicinska insats är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Samarbetet med vårdnadshavare är en förutsättning för det hälsofrämjande arbetet. Alla barn erbjuds att komma till elevhälsans medicinska insats för hälsobesök och vaccinationer samt vid behov.

Du kan vända dig till skolsköterskan för att få stöd, rådgivning eller om du som elev har andra frågor kring din hälsa. som vårdnadshavare kan du kontakta skolsköterskan om du har några frågor eller fundering kring ditt barns hälsa eller utveckling. Kontaktuppgifter till skolsköterskan finns på respektive skolas sida.

Skolläkare

För att komma i kontakt med kommunens skolläkare går man genom skolsköterskan på den skola som eleven går på.

Hälsobesök under skoltiden

Förskoleklass
Elev och vårdnadshavare erbjuds hälsobesök till skolsköterska för samtal om barnets hälsa och trivsel i skolan. Vid besöket undersöker skolsköterskan barnets tillväxt (längd och vikt), syn och hörsel. Vid detta besök tittar skolsköterskan även på ryggen för att upptäcka eventuell skolios.

Årskurs 1
Eleven tillsammans med vårdnadshavare bjuds in till skolläkare och ett hälsobesök med samtal om trivsel i skolan och undersökning av tillväxt. I årskurs 1 erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 2
Skolsköterskan erbjuder hälsobesök med samtal om trivsel i skolan, undersökning av tillväxt och vid behov syn.

Årskurs 4
Eleverna erbjuds ett hälsobesök med undersökning av tillväxt och syn. Vid detta besök tittar skolsköterskan även på ryggen för att upptäcka eventuell skolios. I samband med besöket ges tillfälle att prata om elevens hälsa och trivsel i skolan.

Årskurs 5
Flickor och pojkar i årskurs 5 erbjuds vaccination mot HPV.

Årskurs 7
Eleverna erbjuds ett hälsobesök för uppföljning av hälsa, livsstil, tillväxt och skolsituation. Har eleven några hälsoproblem som har betydelse för val av linje på gymnasiet kan skolsköterskan ge råd och stöd. Vid detta besök tittar skolsköterskan även på ryggen för att upptäcka eventuell skolios.

Årskurs 8
I årskurs 8 erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Gymnasiet
Under första året på gymnasiet erbjuds alla elever ett hälsobesök med undersökning av tillväxt och samtal om levnadsvanor och andra hälsorelaterade frågor. Särskilda hälsobesök genomförs för studerande vid fordons- och byggnadsprogrammen.

Skolkuratorn genomför stöd-, motivations- och krissamtal med enskilda elever och deras familjer när behoven är knutna till skolsituationen. Skolkuratorn ger även handledning och konsultation till skolans övriga personal om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling. Kontaktuppgifter till skolkuratorn finns på respektive skolas sida.

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. Kontaktuppgifter till specialpedagogen finns på respektive skolas sida.

Pedagogisk kartläggning
En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i elevens åtgärdsprogram.

Skolpsykologen har bland annat kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska besvär som till exempel ångest och depression. Skolpsykologen handleder pedagoger inom sina kompetensområden och kan även ge stöd till elever och vårdnadshavare.

En verksamhetsutvecklare samordning stödjer rektor, elevhälsoteam och lärare och har ett övergripande ansvar för att upprätta nya rutiner (som exempelvis frånvarorutin). Ansvarar även för att skapa likvärdighet mellan olika årskuser och skolor.

Verksamhetsutvecklare samordning har även ansvar för förebyggarteamet och samverkar kring hem, skola och socialtjänst.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) har kontakt med elever, vårdnadshavare, lärare och övrig personal i skolan samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. Studie- och yrkesvägledares uppgift är att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer samt informera om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad.

Kontakt
  • Maria Bjelkhed

    Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533-68 11 84

    Granvägen 27, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-06-10