Miljöskydd
Kontakt

Miljöskydd

Vi har alla ett ansvar för vår miljö! Kommunen ansvarar för den lokala tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Länsstyrelsen prövar och inspekterar större miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken.

Tillsynen innefattar handläggning och prövning av anmälnings- och tillståndsansökningar, inspektioner, hantering av klagomål, rådgivning, granskning av rapporter och mätningar till exempel.

Med miljöfarlig verksamhet avses

 • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än punkten ovan eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan orsaka olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Exempel på miljöfarliga verksamheter

 • Ytbehandling
 • Pappersbruk
 • Energianläggningar
 • Sågverk
 • Avfallsdeponier
 • Enskilda avloppsanläggningar
 • Avloppsreningsverk
 • Fordonstvättar
 • Täktverksamhet, det vill säga exploatering av en råvara

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.

Balkens regelverk ska tillämpas av alla berörda så att:

 • Människors hälsa och miljön skyddas mot störningar
 • Natur- och kulturområden skyddas och vårdas
 • Den biologiska mångfalden bevaras
 • En god hushållning med mark och vatten tryggas
 • Återanvändning och återvinning främjas

Detta innebär att vår rätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar för att förvalta naturen väl

Här hittar du gällande lagar och regler samt bra information på Naturvårdsverkets webbplats.

Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

 • Håkan Lindén

  T.f. Miljöchef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 91

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Monica Gottmarsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 82

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Isabell Engdahl

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 70

  Järnvägsgsatan 9, Säffle

 • Linda Lehrman

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 83

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Anna-Lena Karlsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 85

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-06-19