Bild
Kontakt

Cisterner

Här finns information för dig som är på väg att installera, kontrollera eller skrota en cistern som innehåller brandfarliga vätskor, exempelvis olja eller diesel. Du som har en cistern ansvarar för att den inte påverkar miljön, till exempel på grund av läckage.

Lagar och regler

Specifika regler för cisterner som innehåller brandfarliga vätskor och spilloljor finns i naturvårdsverkets:

Informera om installation

Skriftlig information ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden innan en cistern tas i bruk om den innehåller dieselolja, eldningsolja eller spillolja och:

 • rymmer mer än 1 kubikmeter och ligger i marken
 • rymmer 1-10 kubikmeter och finns ovan mark

Cisterner inomhus omfattas inte av informationsplikten.

Om mer än 250 liter brandfarlig vätska ska förvaras eller hanteras inom vattenskyddsområde för vattentäkt ska miljö- och byggnadsnämnden informeras i god tid innan åtgärden. Inom varje enskilt vattenskyddsområde kan också finnas speciella lokala föreskrifter som gäller utöver andra generella lagar och föreskrifter.


Cisterner för dieselolja, eldningsolja eller spillolja, även farmartankar och villatankar som rymmer mer än 1 kubikmeter, måste besiktas regelbundet.

Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat (godkänd) av Swedac. Nedan finns en länk till Swedacs webbplats där du kan söka ackrediterade företag för kontroll av villatankar - oljetankar. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder cisternen till dess att cisternen varaktigt tagits ur bruk.

Alla cisterner och rörledningar utsätts med åren för slitage och skador, ståltankar rostar och plasttankar kan skadas av marksättningar. Därför ska cisterner kontrolleras regelbundet vart sjätte eller tolfte år beroende på typ av cistern. Information om vilket intervall som gäller för cisternen finns på det senaste besiktnings- eller installationsprotokollet. Inom vattenskyddsområden ska kontrollen göras med ett intervall av tre eller sex år om cisternen inte är invallad.

Glöm inte att informera när en cistern tagit ur bruk.

Information om cistern som tagits ur bruk ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden när en cistern med brandfarlig vätska inte ska användas längre. Informationen ska lämnas innan man gör några åtgärder, så att nämnden hinner besluta om hur cisternen bör omhändertas.

Skrotning av cistern – sanering och avfallstransport

Det är viktigt att rengöringen sker utan att olja eller rengöringsrester hamnar i mark eller vatten. Tömning och rengöring bör därför genomföras av ett saneringsföretag. Efter sanering kan cisternen tas bort och lämnas till godkänd anläggning för materialåtervinning. Om cisternen ska stå kvar på platsen bör påfyllningsanordningen göras obrukbar genom att ledningarna tas bort eller plomberas samt att överfyllnadsskyddet tas bort.

Rester av olja och annat avfall från rengöringen räknas som farligt avfall och ska lämnas till godkänd anläggning för omhändertagande enligt avfallsförordningen. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver räknas också som farligt avfall och ska hanteras med försiktighet och lämnas till godkänd anläggning. I Säffle lämnas det farliga avfallet till Östby miljöstation.

En cistern som inte är tömd och rengjord och som fraktas bort för skrotning betraktas som farligt avfall. Farligt avfall får endast transporteras av den som har transporttillstånd utfärdat av Länsstyrelsen.

Skrota cistern i mark

Efter sanering bör cisternen grävas upp och tas bort. Om cisternen inte kan grävas upp måste en besiktning av auktoriserad (godkänd) kontrollant ske för att veta att cisternen är oskadad. Är cisternen oskadad ska den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika framtida sättningar. Är cisternen skadad måste marken undersökas med avseende på förorening. Det är lämpligt att anlita ett saneringsföretag för att göra det arbetet. 

Om cisternen läcker eller har läckt, kontakta först räddningstjänsten som kan sätta in akuta åtgärder och sanera. Informera även miljö- och byggförvaltningen om händelsen.

Läckage vid olyckor och spill från oljecisterner kan orsaka omfattande miljöskador. Sanering efter spill eller olyckor kan vara kostsamma. Det är alltid cisterninnehavarens eget ansvar att se till att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas och att kontroller genomförs. Om något händer finns risken att en försäkring inte gäller om cisternen inte är besiktigad eller om tillräckliga skyddsåtgärder inte vidtagits.

Om cisternen ska tas i bruk på nytt ska fastighetsägaren lämna skriftlig information om detta till miljö- och byggnadsnämnden. Om cisternen säljs ska köparen informeras om att nyinstallation av cistern ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Från och med 1 januari 2007 har miljösanktionsavgifter införts för vissa överträdelser av cisternföreskrifterna.

Miljösanktionsavgift tas ut om du

 • inte skriftligen har informerat miljöenheten om installation av cistern
 • inte har utfört installationskontroll eller revisionskontroll
 • inte utfört återkommande kontroll inom angivna intervall

Detta gäller endast om överträdelser har ägt rum efter den 1 januari 2007.

Text

Ackrediterade företag för kontroll av villatankar - oljetankar
Kontakt
 • Monica Gottmarsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 82

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-02-02