Bild
Kontakt

Undersökningar vid Rävgården i Svaneholm

Den f.d. pälsdjursverksameten i Svaneholms tätort har sedan 2014 varit föremål för undersökningar där föroreningar i marken inom området har konstaterats. Området är nu aktuellt för en fördjupad undersökning och utredning inom ramen för etapp 2 av en så kallad förstudie.

Under tidsperioden 1929 till 1970 bedrevs en pälsdjursgård (”Rävgården”) i Svaneholm. För att utreda vilken påverkan på miljön pälsdjursverksamheten har haft, så har flera undersökningar genomförts inom området. Föroreningar har i samband med dessa undersökningar påträffats i marken. För att kunna ta reda på omfattningen av dessa föroreningar kommer därför ytterligare undersökningar i mark och vatten genomförs under hösten 2022, med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket.

Miljökonsultföretaget Ensucon AB har fått i uppdrag av Säffle kommun att genomföra dessa undersökningar.

Vilka berörs av det här?

År 1975–1976 såldes fastigheten Svaneholm 1:16 till Säffle kommun, varefter 36 fastigheter avstyckades år 1978. Succesivt har 23 av dessa fastigheter sedermera sålts av Säffle kommun till privatpersoner. Med andra ord berörs både Säffle kommun och de övriga 23 fastighetsägarna av undersökningarna.

Den 30 september bjöds därför berörda fastighetsägare in till informationsmöte där Säffle kommun tillsammans med miljökonsultföretaget Ensucon fanns tillgängliga för att informera om hur undersökningarna kommer att gå till samt för att svara på frågor.

Utöver fastighetsägarna kan även allmänheten som vistas i områden beröras genom begränsad åtkomst av omgivande skogsmark och områden i anslutning till sjön Mellan-svan under tiden undersökningarna görs.

Hur kommer undersökningarna gå till?

Vid utförandet av markundersökningarna kommer stor vikt att läggas på att minimera eventuella störningar inom aktuellt undersökningsområde. Provtagning inom privata fastigheter avses framför allt att genomföras med avseende på ytliga marklager, med hjälp av en så kallad spadborr, för att på så vis minimera risken för påverkan på trädgårdar och tomter. Utanför privata fastigheter kommer provtagning med hjälp av en geoteknisk borrbandvagn att användas, speciellt i riktning mot Mellan-Svan. Huvuddelen av undersökningen bedöms pågå under tisdag-torsdag vecka 43. Därefter kommer Ensucon AB återvända en dag cirka 1-2 veckor senare för att utta grundvattenprover. Resultatet av proverna beräknas vara klart i december.

Har du frågor?

Om du har några funderingar så går det jättebra att höra av sig till kontaktpersonerna nedan.

Övergripande frågor kring projektet:

Frågor kring undersökningar:

Senast uppdaterad • 2022-10-10