Du är här: Start / Nyheter / Skolinspektionens granskning av Säffle kommun

Skolinspektionens granskning av Säffle kommun

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Granskningen har gjorts utifrån barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö.

Tillsynen är en del av en genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet. Tillsynen av Säffle kommun är nu klar. 

Skolinspektionen fastställer att Säffle kommuns förskolor och skolor i huvudsak genomför utbildning som uppfyller författningarnas krav på rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö. Tillsynen på enhetsnivå av grundsärskola och gymnasiesärskola visar att verksamheterna uppfyller regelverkets alla krav.

Det finns dock områden som huvudmannen måste åtgärda. Skolinspektionen ser brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Huvudmannen har ett systematiskt kvalitetsarbete men arbetet genomförs och dokumenteras inte i den utsträckning som regelverket föreskriver.

I huvudmannens verksamhetsplan för 2017 är det systematiska kvalitetsarbetet, med särskilt fokus på kopplingen mellan förskola/skola och huvudman, ett prioriterat utvecklingsområde.

Exempel på pågående insatser på huvudmannanivå:

- Införande av enhetligt skoladministrativt system som möjliggör uppföljning av resultat på huvudmannanivå

- Nytt kommunövergripande uppföljnings- och ledningssystem för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet

- Politisk process för att ta fram en långsiktig strategi för grundskolan i Säffle Kommun

- Gymnasieskolan är del av projektet Värmlands Nya för att främja nyanlända elevers lärande och etablering i arbetslivet

- Utökning av elevhälsan för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

- Seminarier med politiker kring systematiskt kvalitetsarbete

den 9 mars 2017 09:43 Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad den 9 mars 2017

Lämna synpunkt på sidan