Du är här: Start / Stöd & omsorg / Funktionshinderomsorgen / Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS

För dig som har funktionsnedsättning finns det en lag som är viktig att känna till: LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

LSS gäller för:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd och service.

 

Nedan följer en lista över insatser man kan få enligt LSS i alfabetisk ordning:

 • Avlösarservice i hemmet.
  Avlösarservice kan ges både som regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig alla tider på dygnet, för att t.ex. ge anhöriga möjlighet att koppla av, genomföra egna aktiviteter, ägna sig åt andra barn i familjen eller för att resa bort.

 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
  Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.

 • Boende med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad
  Boendet kan utformas på olika sätt, i form av gruppbostad och servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anvisad bostad av kommunen.

  Gruppboenden
  En boendeform med särskild service inrättad enligt LSS. Gruppboenden består ofta av ca fem lägenheter som finns i vanliga bostadsområden. Lägenheten kan vara handikappanpassad och kan ligga i anslutning till en gemensamhetsdel. I boendeformen ingår stöd från personal. Till gruppboendet finns därför en personaldel med jourrum och kontor. Säffle kommun erbjuder för närvarande gruppboenden på åtta olika adresser.

  Servicebostad
  En boendeform som ger tillgång till gemenskap, personlig service eller omvårdnad. För vissa personer är det en lämplig mellanform av boende mellan helt självständigt boende och gruppbostad.

 • Daglig verksamhet
  Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet om de saknar förvärvsarbete eller inte utbildar sig. Dagverksamheten skall anpassas till den enskilde behov och förmåga. Den skall ge stimulans, utveckling, vara meningsfull och ge gemenskap.
  På ett dagcenter arbetar man i små grupper med handledare. Ibland har enskilda arbetstagare sin arbetsplats ute i samhället och arbetar då med stöd från dagcentret.

 • Kontaktperson
  Kontaktperson skall vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj.

 • Korttidsvistelse
  Korttidsvistelse skall ge den enskilde en ökad möjlighet till rekreation, miljöombyte och ge föräldrar eller anhöriga chans till avlösning. Vistelsen skall också ge den enskilde ökad självständighet och förbereda för ett eget boende i framtiden på en gruppbostad eller ett annat bostadsalternativ.
  Korttidsvistelser kan erbjudas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt t.ex. på läger- eller kolonivistelse.

 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Skolungdom över 12 år skall kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven. Korttidstillsyn handläggs av kommunens barn- och utbildningsförvaltning, 0533 - 68 10 00 vx.
   
 • Ledsagarservice
  Den som inte har personlig assistent kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice kan vara personlig och anpassad efter individuella behov. Genom ledsagarservice skall det bli enklare för den enskilde att delta i samhällslivet.

 • Personlig assistent
  Personer med stora funktionshinder som inte har fyllt 65 år kan ha rätt att få hjälp av en eller flera personliga assistenter. Man kan antingen få assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utövare. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret.
  Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka finansieras denna del av staten, kommunen har alltid ett finansieringsansvar för de 20 första assistanstimmarna per vecka.

Sidan uppdaterad den 2 juli 2018

Lämna synpunkt på sidan