Du är här: Start / Stöd & omsorg / Funktionshinderomsorgen

Funktionshinderomsorgen

Människors möjlighet att få leva ett fritt och självständigt liv kan begränsas av olika funktionsnedsättningar. Genom lagstiftning, åtgärder och insatser försöker man överbrygga de hinder som kan stå i vägen för den enskilde.

Insatser för människor med funktionsnedsättningar styrs utifrån två lagar: Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Insatser ges efter genomförd och beviljad biståndsbedömning. Ansökan om en insats kan göras såväl skriftligt som muntligt. Det är den enskilde eller dennes laglige företrädare som kan göra en ansökan om en insats.

Här hittar du ansökningsblanketter om insatser enligt LSS och SoL - Socialpsykiatri.

 För vem gäller lagen?

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Lagen gäller för personer som uppfyller något av ovanstående kriterier. En utredning genomförs för att fastställa den så kallade personkretstillhörigheten.

Detta kan Du få hjälp med

 1. Rådgivning och annat personligt stöd (handläggs och beslutas av landstinget)
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
 8. Boende i familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdom
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
 10. Daglig verksamhet.

Sidan uppdaterad den 2 oktober 2018

Lämna synpunkt på sidan