Du är här: Start / Stöd & omsorg / Faderskap

Faderskap

Enligt föräldrabalk (1949:381) 2 kap. 1-2 §§ är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört skyldig att fastställa faderskapet om barnet har hemvist i Sverige.

När ett barn föds och mamman inte är gift, måste faderskapet formellt fastställas genom att barnets pappa bekräftar faderskapet. Detta görs på kommunens socialkontor efter tidsbeställning.

Faderskapet har stor betydelse för barnet:

  • om barnet skall bära pappans efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är fastställt.
  • för barn till ogifta föräldrar är mamman automatiskt ensam vårdnadshavare tills föräldrarna anmält gemensam vårdnad (det kan göras i samband med att faderskapet fastställs hos socialnämnden). Om mamman avlider innan faderskapet är fastställt, måste mannen ansöka hos tingsrätten om att få vårdnaden om sitt barn.
  • om mannen avlider innan faderskapet är fastställt genom bekräftelse, måste frågan hänskjutas till domstol.
  • innan faderskapet är fastställt har barnet inte några juridiska rättigheter i förhållande till fadern, som till exempel arv eller barnpension.

Bekräfta faderskap före barnets födsel

Faderskapsbekräftelsen kan med fördel göras innan barnet är fött. En utredning görs då med hjälp av en beräknad konceptionstid, som har sin utgångspunkt i den beräknade tidpunkten för förlossningen.
Bekräftelsen godkänns av socialnämndens företrädare när barnet är fött. Allt som då behövs är ett telefonsamtal där barnets födelsevikt kan bekräfta att konceptionstiden stämmer med den beräknade. Inget ytterligare besök på socialkontoret behövs.

Sidan uppdaterad den 23 november 2016

Lämna synpunkt på sidan