Du är här: Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Hjälp i hemmet / Hemsjukvård

Hemsjukvård

Hemsjukvård erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och gäller personer från 7 år och uppåt. Hemsjukvården utförs av legitimerad personal. Sjukvårdsåtgärder kan även utföras av undersköterskor och vårdbiträden efter delegering/instruktion från legitimerad personal. Kommunen ansvarar för de hälso-och sjukvårdsåtgärder som är planerade och som inte kräver dagliga läkarinsatser. Sjuksköterskorna arbetar på särskilt boende eller i ordinärt boende. De planerar, utför och följer upp hälso-och sjukvården för den enskilde. En sjuksköterska är geografiskt områdesansvarig i hemsjukvården, men de samarbetar i team. De är två sjuksköterskor i teamen, utom i ett team där samarbetar fyra sjuksköterskor på grund av att sjuksköterskan som har områdesansvar inom LSS ingår i teamet. Det bidrar till att de får stöd av varandra samt att det skapar förtroende och trygghet för den enskilde som då lär känna ett fåtal sjuksköterskor. De handleder och utbildar övrig personal så att hög patientsäkerhet uppnås i sjukvårdsarbetet. Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Det skall finnas en MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. MAS ska se till att Säffle kommun följer lagar och författningar. MAS följer kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten så att den enskilde får en god och säker vård, samt utarbetar riktlinjer och rutiner kring hälso- och sjukvård. MAS har också ansvar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.

Kommunen kan också erbjuda hjälp med rehabilitering.

Sidan uppdaterad den 2 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan