Du är här: Start / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Avgifter äldre- och handikappomsorg

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Högkostnadsskydd – maxtaxa

Högkostnadsskyddet innebär att kommunen får ta ut en högsta vårdavgift per månad av den enskilde, för insatserna hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, korttidsboende, dagverksamhet, trygghetslarm och kommunal hemsjukvård.

Under relaterad information kan du läsa mera om avgifterna.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet används för att räkna ut om den enskilde har ekonomiskt utrymme (avgiftsutrymme) att betala någon avgift för insatser som erhålls.

Förbehållsbeloppet består av bostadskostnaden samt ett minimibelopp som kan höjas alternativt minskas.

Inkomstberäkning

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån den enskildes aktuella nettoinkomst (pensioner, inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, kapitalinkomster m m) samt bostadstillägg, bostadsbidrag, särskilt bostadstillägg eller boendetillägg. Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlaget.

Makars/registrerade partners nettoinkomster summeras och fördelas med hälften på vardera maken/registrerade partnern. Sammanboendes nettoinkomster räknas var för sig.

Sidan uppdaterad den 12 februari 2019

Lämna synpunkt på sidan