Du är här: Start / Stöd & omsorg / Asyl och integration / Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn och ungdomar

Säffle kommun har tagit emot ensamkommande sedan 2015. Med ensamkommande barn avses ett barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller annan ställföreträdare. Migrationsverket anvisar kommunerna att ansvara för boende och omsorg av ensamkommande barn och unga. Kommunens socialtjänst ansvarar så det praktiska mottagandet av ensamkommande barn, det vill säga: boende, daglig omsorg, eventuellt särskilt stöd, god man och skolgång. Om ett barn får ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd kvarstår kommunens ansvar till och med att personen fyller 21 år om han eller hon går i skolan. Som ung vuxen har man såklart själv rätt att välja om man vill eller inte vill ansöka om fortsatt stöd.

 

Normaliseringsprincipen

Normaliseringsprincipen innebär att samma regler bör gälla samtliga barn som vistas i Sverige. Det betyder, bland annat, att ett ensamkommande barn i Säffle kommun har samma rättigheter till sjuk- & tandvård och rätt till skolgång som övriga barn i kommunen.

 

Boendeformer

I Säffle kommun bor våra ungdomar antingen på hem för vård & boende (HVB) eller i familjehem, beroende på deras behov.

 

Familjehem

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

 

En del ensamkommande barn och ungdomar har sedan tidigare familjemedlemmar eller nära anhöriga (som inte är ställföreträdande/vårdnadshavare) i Sverige som de vill bo hos. Socialnämnden prövar då förutsättningarna och lämpligheten i en placering i det hemmet och ger personen eller familjen i uppdrag att ta emot barnet.

 

HVB

Ett HVB är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård och behandling i förening med ett boende.  När ett HVB tar emot målgruppen ensamkommande barn är syftet med verksamheten att ge barnen omvårdnad, stöd och tillsyn.

 

På det kommunala HVB-hemmet, HVB Gränden, är flertalet ensamkommande i Säffle placerade. De erbjuder även träningslägenheter för ungdomar och ung vuxna ensamkommande som är på väg att klara sig allt mer själva men som fortsatt är i behov av ett individuellet stöd.

 

God man eller särskilt förordnad vårdnadshavare

Efter ankomst till Sverige tilldelas alla ensamkommande barn en god man som företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe vid tillexempel kontakten med Migrationsverket. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd föreslår socialnämnden istället en särskilt förordnad vårdnadshavare. Beslut om detta fattas sedan i Tingsrätten.

 

Rollen som särskild förordnad vårdnadshavare är liksom rollen som god man att vara förälder för barnet utan att ha försörjningsplikt eller krav på att barnet ska bo hos dem, förutsatt att de inte också är familjehem för barnet.

Sidan uppdaterad den 7 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan