Du är här: Start / Stöd&omsorg / Asyl och integration / Ensamkommande barn

Ensamkommande barn

Med ensamkommande barn avses ett barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller annan ställföreträdare. Migrationsverket anvisar kommunerna att ansvara för boende och omsorg av ensamkommande barn och unga. Kommunen ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn, det vill säga: boende, daglig omsorg, eventuellt särskilt stöd, god man och skolgång.

 

Normaliseringsprincipen

Normaliseringsprincipen innebär att samma regler bör gälla samtliga barn som vistas i Sverige. Det betyder, bland annat, att ett ensamkommande barn i Säffle kommun har samma rättigheter till sjuk- & tandvård och rätt till skolgång som övriga barn i kommunen.

 

Boendeformer

I Säffle kommun bor våra ungdomar antingen på hem för vård & boende (HVB) eller i familjehem, beroende på deras behov.

 

Familjehem

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

 

En del ensamkommande barn och ungdomar har sedan tidigare familjemedlemmar eller nära anhöriga (som inte är ställföreträdande/vårdnadshavare) i Sverige som de vill bo hos. Socialnämnden prövar då förutsättningarna och lämpligheten i en placering i det hemmet.

 

HVB

Ett HVB är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård och behandling i förening med ett boende.  När ett HVB tar emot målgruppen ensamkommande barn är syftet med verksamheten att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran.

 

Det kommunala HVB-hemmet, HVB Gränden, har olika avdelningar som erbjuder individanpassat stöd utifrån behov och olika boendeformer beroende på hur långt i sin mognad och utveckling ungdomen kommit.

 

God man eller särskilt förordnad vårdnadshavare

Efter ankomst till Sverige tilldelas alla ensamkommande barn en god man som företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe vid tillexempel kontakten med Migrationsverket. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd träder en särskilt förordnad vårdnadshavare in istället.

 

Rollen som särskild förordnad vårdnadshavare är liksom rollen som god man att vara förälder för barnet utan att ha försörjningsplikt eller krav på att barnet ska bo hos dem, förutsatt att de inte är familjehem för barnet.

 

Sidan uppdaterad den 12 juni 2017

Lämna synpunkt på sidan