Du är här: Start / Stöd & omsorg / Asyl och integration / Nätverk och projekt

Nätverk och projekt

I Säffle kommun bedrivs det en rad olika projekt inom området integration. Det finns också olika nätverk och samarbetsgrupper som arbetar med olika frågor.

Nätverk och arbetsgrupper

KSAI-Kommunens samarbetsgrupp för asyl- och integrationsfrågor

Gruppen leds av
Karin Krönenstedt, socialchef
karin.kronenstedt@saffle.se

Övriga deltagare:
Agneta Pettersson, enhetschef HVB-hem
Monica Ingman, barn- och utbildningsförvaltningen
Erica Andén, skolchef
Elin Connedal, socialförvaltningen
Johan Älverstad, Arbetsförmedlingen
Inge Larsson, handläggare
Katarina Kristoffersson, kulturchef
Jan Johansson, Ungdomens Hus
Kerstin Belander, individ- och familjeomsorgschef
Owe Johansson, rektor vuxenutbildningen och chef Lärcenter
Petra Andersson, arbetsmarknadsenheten
Sanna Bertilsson, chef arbetsmarknadsenheten
Marika Torstensson, Säffle Bostäder AB

Gruppen träffas en gång/månad.

Integrationsnätverket i Säffle

Gruppen leds av Stefan Ranefell, Migrationsverket
stefan.ranefell@migrationsverket.se

Övriga deltagare:

Monica Ingman, barn- och utbildningsförvaltningen
Elin Connedal, socialförvaltningen
Folktandvården, Hermes
Inge Larsson, handläggare
Kerstin Belander, individ- och familjeomsorgschef
Linda Hult, socialförvaltningen
Owe Johansson, rektor vuxenutbildningen och chef Lärcenter
Petra Andersson, arbetsmarknadsenheten
Sanna Bertilsson, chef arbetsmarknadsenheten
Vårdcentralerna

Gruppen träffas två gånger/år.

Nätverk för integration i Värmland

Integrationssamordnare från alla värmländska kommuner.
Representanter från Säffle kommun
Elin Connedal, Isabell Norelius och Linda Hult

Gruppen träffas 4ggr/år.

Lokal överenskommelse, Lök

En lokal överenskommelse är ett effektivt verktyg för att underlätta och samordna etableringsarbetet. Den lokala överenskommelsen bör arbetas fram i en gemensam process och syftar till att tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen, kommuner samt andra myndigheter och organisationer, till exempel landsting/regioner, Försäkringskassan och Migrationsverket. Den ska också beskriva hur samverkan kan ske med idéburna organisationer och det lokala näringslivet. Sammankallande till framtagande och ansvar för arbetet i den lokala överenskommelsen finns hos Arbetsförmedlingen.

Styrgrupp i kommunen är KSAI se högre upp i listan.

Nätverk för samordnare i Värmlands län inom Skolverkets Nyanlända satsning (se även projekt nedan)

Regionalt utvecklingscentrum (Ruc), Karlstads universitet, håller i nätverksträffar för kommunernas samordnare inom Skolverkets satsning på Nyanländas lärande. Samordnare i Säffle är barn- och utbildningsförvaltningens integrationsutvecklare Anette Forsberg.

Gruppen har träffats 5ggr sedan arbetet påbörjades hösten 2016 och kommer att ha fortsatta träffar ca två ggr/halvår.

Skolnätverk i Värmlands län med fokus på nyanlända 

Nätverket uppstod spontant utifrån det stora inflödet av nya elever till länets skolor under hösten 2015. Det är öppet för alla kommuner och skolor att delta. Karlstad kommun höll inledningsvis i träffarna, därefter har en träff hållits i Kristinehamns kommun och en träff i Säffle kommun (14 feb 2017 på Tegnérskolan). Fokus för nätverksträffarna är frågor som är angelägna ute i skolor och organisationer.

Nätverket har träffats ca två ggr/halvåret sedan starten 2015.

Projekt

Värmlandsmodellen

Syftar till

Projekttid

Deltagande kommuner

Projektägare

Projektledare i Säffle kommun
Petra Andersson
petra.andersson@saffle.se

Målgrupp:

Utökat psykosocialt stöd till ensamkommande barn, Socialförvaltningen

Syftar till att ge ensamkommande barn som bor och är placerade i kommunen stöd i integrationen i samhället samt stöttning i asylprocessen.

Projekttid är 2016-12-01—2017-12-31

Projektledare
Agneta Pettersson
agneta.pettersson@saffle.se

Målgrupp:
Ensamkommande barn och ungdomar som bor och är placerade i Säffle kommun antingen på HVB-hem eller i familjehem.

Introduktionsgrupp för ungdomar

Syftar till att ta hand om ungdomar som flyttar in i Säffle och ta dem med på aktiviteter och deltagande i föreningslivet.

Projekttid är 2016-2017

Projektledare:

Målgrupp
Nyinflyttade ungdomar från 13-19 års ålder.

Sagoläsning, Kulturförvaltningen

Syftar till att låta barn med arabiska som modersmål få behålla och utveckla sitt modersmål.

Projekttid är 2016-2017

Projektledare

Målgrupp

Barn med arabiska som modersmål i åldern xxx-xxx

Vision Bylunda

Möten är nyckeln till integration. Vision Bylunda är en mötesplats och ett integrationsprojekt som välkomnar alla, men särskilt asylsökande och nyanlända. Vision Bylunda erbjuder besökarna gemenskap, tillhörighet och en plats för återhämtning, och syftar till att öka integrationen i Säffle kommun.

Projektet ägs av Säffle ekumeniska råd (SER), och drivs i samverkan mellan kyrkorna, Säffle kommun och det övriga civilsamhället i Säffle. 

Projektet finansieras i dagsläget i huvudsak av Säffle kommun, men även Region Värmland, Säffle pastorat och Svenska kyrkan bidrar. 

Mötesplatsen öppnade under våren 2016, och hos oss på Vision Bylunda finner man ett sammanhang med meningsfull sysselsättning, men också möjlighet till möten och förströelse. Mötesplatsen har öppet dagtid, måndag t.o.m. torsdag varje vecka, och hos oss kan man delta i diverse olika aktiviteter. I dagsläget rymmer gården ett café, med tillhörande kök, som är ”hjärtat i gården” varifrån allt annat utgår. Utöver att fika och baka, kan man studera, låta barnen leka, surfa på Internet, spela instrument och sjunga, måla och pyssla, spela spel, fotboll och pingis, se på TV, läsa dagstidningar, samt odla grönsaker och mycket mera. Våra besökare känner sig sedda, välkomna och blir varmt mottagna, och vår förhoppning och förvissning är att vi gör skillnad för våra nyaste säfflebor.

 

Öppettider:

Måndag        11.00 - 17.00

Tisdag           11.00 - 17.00

Onsdag          11.00 - 17.00 (endast kvinnor och barn)

Torsdag         11.00 - 17.00

Insatser via samordnare - utveckla utbildning för nyalända elever

Syftar till att genom en rad insatser stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. 

Projekttid 2016-2019 med troligt utökat och förlängt uppdrag. 

Samtliga kommuner i Värmlands län ingår i projektet. Totalt deltar ca 280 av landets 290 kommuner. 

Projektet leds av Skolverket. 

Samordnare i Säffle kommun
Anette Forsberg
anette.forsberg@saffle.se

Målgrupp: Insatser för huvudmän, rektorer, lärare i alla ämnen, modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt annan personal inom grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolans introduktionsprogram. Målgruppen utökas troligen till att omfatta hela gymnasieskolan och eventuellt även förskolan.

Värmlands Nya

Syftar till metodutveckling och arbete med framgångsfaktorer samt innovativt, strategiskt arbete med utvecklingsområden så att fler nyanlända klarar måluppfyllelsen i skolan.

Projekttid 2017-03-01 – 2020-02-29

Deltagande kommuner: Projektet består av två spår. I spår 1 ingår 8 kommuner och i spår 2 ingår 12 kommuner. Säffle deltar i båda spåren.  

Projektägare är Karlstad kommun, lokal projektägare är Herrgårdsgymnasiet i Säffle.

Projektägare
Suzanne Malmberg
suzanne.malmberg@saffle.se

Målgrupp: Nyanlända ungdomar i åldern 15-24 år inom grund- och gymnasieskola med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Målet för spår 1 är verksamhet för ca 600 nyanlända ungdomar i grundskolan (åk 9 och/eller ett 10:e år) samt IM (dvs Språkintroduktion). Målet för spår 2 är strategiskt arbete med utvecklingsområden och länsövergripande samverkan.

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan