Teknik- och fritidsnämnden

Säffle och Åmål har gemensam teknik- och fritidsnämnd.

Teknik- och fritidsnämndens uppgifter:

 Utdrag ur teknik- och fritidsnämndens reglemente

 • att leda kommunens tekniska verksamheter  
 • är kommunens väghållare med ansvar för de gator och
  vägar som ingår i kommunens ansvarsområde
 • är huvudman för kommunens allmänna VA-anläggningar
 • har ansvar för kommunens renhållning
 • har ansvar för drift och skötsel av kommunens fritids- och friluftsanläggningar, skogar, park- och grönområden
 • främjar fritidsverksamheten i kommunen genom att samarbeta med föreningar, organisationer och övriga intressenter som verkar inom nämndens område
 • ger ekonomiskt bidrag och annat stöd till föreningar och organisationer som verkar inom nämndens område i kommunen
 • förfogar över Tegnérhallen med sim- och sporthall samt över övriga sporthallar i kommunen. Dessa lokaler hyrs ut genom nämndens bokningscentral. Även kommunens utomhusanläggningar hyrs ut av teknik- och fritidsnämnden
 • ansvarar för lotteritillstånd

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Teknik- och fritidsnämnden har också ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Sidan uppdaterad den 11 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan