Kulturnämnden

Kulturnämnden har till uppgift:

Utdrag ur kulturnämndens reglemente

 • att leda bibilioteks- och annan kommunal kulturverksamhet 
 • att i övrigt främja kulturlivet i kommunen genom att arbeta
       med frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, teater,
       sång, musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställnings-
       verksamhet m.m.
 • att verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt
       värdefulla eller i  samhällsbilden karaktäristiska byggnader,
       anläggningar och anordningar
 • att stödja och utveckla värdefulla traditioner och stöjda lokalhistorisk
        forskning
 • att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt
 • att ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av 
       offentliga platser och byggnader

  Kulturnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
 • Sidan uppdaterad den 11 januari 2019

  Lämna synpunkt på sidan