Vår verksamhet

Räddningstjänsten är en kommunal verksamhet som styrs av Lagen om Skydd mot Olyckor (2003:778). Säffle Räddningstjänsts huvudsakliga uppgift är att skydda kommuninvånarnas liv, hälsa och egendom genom att verka skadeavhjälpande och förebyggande.

I vår verksamet ingår, förutom att vara i dygnet-runt-beredskap för räddningsinsatser, bland annat att:

  • förebygga skador och olyckor i kommunen
  • utbilda människor i exempelvis brandkunskap, utrymning och Hjärt- & lungräddning
  • utveckla vår egen organisation samt våra egna färdigheter
  • underhålla räddningsutrustning

Mål med Säffle räddningstjänsts verksamhet:

  • Räddningstjänsten arbetar i första hand för att förhindra bränder och andra olyckor.
  • Räddningstjänsten har beredskap och resurser till insatser vid bränder och andra olyckor.
  • Räddningstjänstens personal har bred kompetens inom de skadeförebyggande områdena samt är väl rustade för skadeavhjälpande insatser.
  • Räddningstjänstens arbete ska i alla sina delar kännetecknas av ett aktivt miljötänkande.

I Säffle kommuns handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst hittar man följande vision för kommunen:

’”Vår vision är att Säffle år 2015 är en säker och trygg kommun med ett väl fungerande systematiskt säkerhetsarbete. Detta säkerhetsarbete medför att antalet olyckor minskar kraftigt och att de olyckor som ändå inträffar och inte kunnat förutses, utreds och erfarenheter tas tillvara för att förhindra en upprepning. Vi utgör genom vårt säkerhetsarbete en hörnpelare för ökad riskmedvetenhet och säkerhetsarbete inom såväl privat som offentlig sektor.
Säffle upplevs som en säker och trygg plats att arbeta, bo och verka i. Säffle är en robust kommun med stor förmåga att hantera de olika krishändelser, som trots ett aktivt förebyggande arbete, ändå kan inträffa. Kommun innevånarens utbildningsnivå inom skadeförebyggande området ökar kontinuerligt genom information och utbildning. Vi tar vara på människors egen förmåga att hantera vardagshändelser och har ett effektivt handlingsprogram för räddningsinsats. Kommunen har även ett genomarbetat skadeförebyggande handlingsprogram som inbegriper alla typer av olyckor som kan förväntas inträffa i kommunen.”

Hela handlingsprogrammet hittar du i menyn till höger. I handlingsprogrammet hittar du all information som handlar om kommunens beredskap inför olyckshändelser.

Organisation

Mellan Arvika, Säffle och Eda kommuner finns ett civilrättsligt avtal om gemensam Räddningschef för de tre kommunerna. Räddningschefens kontor finns i Arvika men platschefen för Säffle finns på stationen i Säffle.

Personal

I Säffle Kommun finns det en heltidsstation som ligger i Säffle tätort samt en deltidsstation i Svanskog samt ett brandvärn i Nysäter. Vi får in ca 450 larm per år.

Stationen i Säffle är bemannad dygnet runt med fyra personer som har 90 sekunders anspänningstid. Utöver heltidspersonalen på stationen i Säffle finns också en brandman i beredskap som har en anspänningstid på fem minuter. Denna brandman har ett eget utryckningsfordon och åker direkt från sin beredskap till olycksplatsen.

 

Deltidsstation i Svanskog har alltid två brandmän i beredskap med en anspänningstid på fem minuter. Brandvärnet i Nysäter har fri inryckning. Dessa stationer dras vid olyckor som inträffar i deras närhet, eller om heltidsstationen behöver förstärkning.

Alla brandstationer i Säffle Kommun åker förutom på vanliga räddningstjänstuppdrag på IVPA-larm. IVPA är en förkortning för "I Väntan På Ambulans". Det innebär att räddningstjänstens personal larmas ut på sjukvårdsuppdrag om ambulansen för tillfället inte är i närheten vid olycksfall i kommunen. Brandmännen gör då en första insats och har även delegering för att ge syrgas och använda hjärtstartare.

Räddningstjänsten i Säffle har även ett samarbete med Åmåls räddningstjänst, vilket innebär att vi blir utlarmade till varandra vid större händelser. Åmåls räddningstjänst är deltidsbemannad och har en anspänningstid på fem minuter.

Insatstider och insatskarta

Säffle kommun har ett mål att det normalt aldrig ska ta mer än 30 minuter att nå en olycksdrabbad inom kommunens gränser.

Säffle Räddningstjänst har även ansvar för räddningsinsatser på kuststräckan runt Värmlandsnäs. Vid sjöräddningsuppdrag såsom exempelvis drunkningstillbud, sjuktransport, eftersökning och haverier larmas vi om olyckan inträffat inom en sträcka upp till 200 meter ifrån land runt om Värmlandsnäs. Men vid bränder till sjöss och på öar sträcker sig vårt insatsområde ända ut till kommunens gränser, vilket innebär ett flertal skärgårdar och ca 15 000 öar, holmar och skär. Vi samarbetar även med Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen vid insatser på Vänern.

Speciella objekt

I kommunen ligger ett antal speciella objekt, till exempel Nordic Paper (pappersmassa-industri), Moelven Värmlands Trä (träindustri), Pemco pelletsfabrik, Somas, BTG Källe och Säffle Sjukhus. Om en brand skulle utbryta i någon av dessa objekt har vi en angreppstid på 1-10 minuter, beroende på var i byggnaden branden utbrutit och vilken orienteringshjälp som kan erbjudas på plats. Det finns även två starkt trafikerade europavägar som korsar kommunen med E45 från syd till norr och E18 från väst till öst.

Större händelser

Vid extraordinära händelser som exempelvis större skogsbränder, oljeutsläpp eller kemolyckor där det behövs en större mängd resurser än vad vi har på stationen i Säffle, kan vi kalla in en resurskoordinator från Karlstad. Denne har ansvar för hela Värmland och kan snabbt fixa resursförtärkning från de olika räddningstjänsternas depåer beroende på vad ärendet gäller. Vid större skogsbränder kan även MSB (f.d. Räddningsverket) erbjuda resurser i form av materielcontainrar. De är placerade på olika ställen i Sverige, för att man smidigt ska kunna få tag på extramaterial om nöden kräver det.

Vid ett större oljeläckage till sjöss inom vårt område har vi möjlighet att kalla in resurser från Vänersborg som har ett stort lager med sjösaneringsutrustning.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 82K8

Sidan uppdaterad den 2 maj 2018

Lämna synpunkt på sidan