Eldning utomhus

Varje år uppstår ett stort antal gräs- och skogsbränder till följd av slarv vid eldning. Här följer information som kan vara bra att ha till hands då du skall elda utomhus.

All eldning sker på egen risk. Detta innebär att du är ansvarig för att elden inte sprider sig. I lagen står följande:

”Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller ofärd (…) döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.”
Brottsbalken, 13 kap.

I Sverige är det tillåtet att elda utomhus. Man får exempelvis göra upp en lägereld, elda trädgårdsavfall eller bränna av mark. Men man ska ändå alltid se efter ifall det finns några speciella regler som gäller där du ska elda. 

Inom Säffle Kommun råder inget generellt eldningsförbud. Däremot rekommenderar vi dig som kommuninvånare att i första hand deponera ditt trädgårdsavfall på återvinningscentralen alternativt kompostera på egen hand. Vill du ändå elda upp ditt avfall ska följande kriterier uppfyllas;

  • Du ska kontakta grannar som eventuellt kan bli störda av röken.
  • Du ska tillse att eldningen kan ske på ett säkert sätt och att nödvändiga släckmedel och utrustning finns tillgängligt.
  • Du ska informera oss på räddningstjänsten innan du avser att elda större mängd avfall.
  • Ha alltid en mobiltelefon nära till hands för att snabbt kunna larma 112 vid behov.

Brandrisk

Innan du ska elda bör du ta reda på vilken brandrisk som råder fär tillfället. Brandriskrapporter ges ut av SMHI

Spridning

En brand kan sprida sig både snabbt och lätt. Gnistor och brinnande småsaker kan flyga en bit och antända mark på andra ställen än du tänkt dig. Därför ska man undvika att elda när det råder stark vind. Man bör heller inte elda i större omfattning när det är mörkt ute.

Släckberedskap

En annan rekommendation är att du eldar i mindre omgångar. Då har du lättare att kontrollera elden om den skulle börja sprida sig. När du eldar är det viktigt att ha släckberedskap och planera hur du ska gå tillväga om det mot förmodan skulle gå snett. Allra bäst är att ha en vattenslang tillgänglig, men är det en mindre brasa kan du använda granruskor, sand/jord, spadar o.s.v.

Sidan uppdaterad den 23 januari 2017

Lämna synpunkt på sidan