Kanslienheten

Kanslienheten finns i stadshuset på våning 3

Kanslienheten ansvarar för övergripande och kommungemensamma frågor, information, ärendeberedning, sekretariatsservice, diarium, arkiv och fastighetsstrategi.

En viktig del av kanslienhetens arbetsuppgifter är att bereda ärenden och ta fram korrekta underlag till de förtroendevalda inför beslut. Enheten ger råd i administrativa frågor och kommunalrätt till övriga förvaltningar, för att skapa en enhetlig och korrekt ärendehantering.

Kanslienheten ansvarar vidare för:

Kommunens interna och externa information, mediekontakt och hantering kring kommunens webbplatser, intranät och sociala medier.

Kommunarkivet ger råd och service till kommunens förvaltningar i frågor som gäller arkiv och dokumenthantering. Arkivet sköter även slutförvaring, vård och förteckning av arkiverade kommunala handlingar. Arkivet förvarar, ordnar och eftersöker handlingar åt kommunens förvaltningar, allmänheten och forskare för att tillgodose deras behov av information och värna om kulturarvet.  

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan