Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning.

Vår övergripande funktion är att vara lednings-, samordnings- och serviceorgan mellan övriga nämnder och förvaltningar och kommunstyrelsen, samt att företräda koncerngemensamma intressen.

Vi arbetar även med strategiska frågor och utvecklingsfrågor.

Förvaltningschef för kommunledningskontoret är kommunchef Ingemar Rosén

Inom kommunnledningskontoret finns olika enheter/funktioner med ansvar för respektive område. 

 • Kanslienheten - ansvarar för kanslifunktionen för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valnämnden, Kommunföretag AB och Forskningen i Säffle AB .
  Diarieför, sammanställer och bereder ärenden inför politiska beslut samt sekreterarskap är några av uppgifterna som ingår i "kanslifunktionen".

 • Vaktmästeriet med ansvar för den interna posthanteringen och kopieringen.

 • Kommunarkivet har också sitt kontor här. Läs mer om kommunarkivet här.

 • Fastighetsstrateg - tillvaratar kommunstyrelsens ägarroll, förvaltning av kommunstyrelsens fastigheter, köp och försäljning av fastigheter, tomter och mark, exploateringsärenden samt fastighetsjuridik.

 • Informatör - övergripande ansvar för kommunens interna och externa kommunikation, marknadsföring, varumärke, grafisk profil, presskontakt och hantering kring kommunens webbplatser, intranät, sociala medier och e-tjänster.

 • IT-enheten

 • Ekonomienheten

 • Inköpsansvarig och EU-koordinator

 • Personalenheten

 • Arbetsmarknadsenheten

Sidan uppdaterad den 18 september 2018

Lämna synpunkt på sidan