Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och dess ledamöter väljs av kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Företrädare för både majoriteten och oppositionen sitter i kommunstyrelsen.

Inom kommunstyrelsen finns ett utskott med fem ledamöter; kommunstyrelsens arbetsutskott, som även utgör budgetberedning.

 

Kommunstyrelsens ansvar:

 Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente

  • är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen.
  • har också övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning.
  • företräder kommunen i kommunövergripande frågor.
  • bereder ärenden till kommunfullmäktige och är kommunledningskontorets facknämnd.

Sidan uppdaterad den 11 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan