Du är här: Herrgårdsgymnasiet / Elev / Ordningsregler

Ordningsregler

Här kan du hämta ordningsregler för Herrgårdsgymnasiet.

 

Skolans ordningsregler
Herrgårdsgymnasiet är en arbetsplats för elever och personal och i enlighet med skollagen ska varje skola ha ordningsregler. Dessa regler ska ses som ett uttryck för en bredare och djupare diskussion om relationer, respekten för varandra och ett gemensamt ansvar för allas rätt till en bra studie- och arbetsmiljö. Vi måste tillsammans hjälpas åt så att alla kan trivas på vår skola. Vi är varandras arbetsmiljö. Genom att följa dessa ordningsregler som tagits fram i samverkan mellan elever, personal och rektor visar vi varandra respekt och omtanke.
Vi är närvarande. Är vi sjuka, sjukanmäler vi oss. (Det är obligatorisk närvaro i gymnasieskolan. Oanmäld frånvaro kan leda till indraget studiebidrag).
 Även om det är frivilligt att börja på gymnasiet är det absolut närvaroplikt för dig när du väl går här. All frånvaro som inte beror på sjukdom och beviljad ledighet anses som ogiltig. Om du är sjuk är du skyldig att anmäla detta omgående till skolan, om du är omyndig måste det göras av en vårdnadshavare.
 Lärare tar alltid frånvaro på lektionen och antecknar sen ankomst. Detta förs in samma dag i frånvarosystemet Skola24. Vid ogiltig frånvaro (inklusive sen ankomst) skickas det samma dag ett meddelande med information om frånvaron till vårdnadshavare.
 Om du väljer att vid upprepade tillfällen skolka från undervisningen kan det resultera i att du förlorar studiebidraget. Skolan kontrollerar regelbundet den ogiltiga frånvaron och rapporterar elever som har varit frånvarande vid upprepade tillfällen till CSN som beslutar om indraget studiemedel. Se skolans frånvaroregler i separat dokument.
 Ledighet utanför lov kan i vissa fall beviljas av mentor eller rektor. En bedömning görs baserat på vilka konsekvenser ledigheten får för studierna, syftet med ledigheten och hur angelägen ledigheten är för dig som elev. En ledighetsansökan ska lämnas till mentor och måste vara underskriven av vårdnadshavare om du är omyndig.
Vi tar eget ansvar för studierna genom att ha med oss dator, papper, penna, böcker och annan materiel. Vi gör tilldelade uppgifter och lämnar in uppgifter i tid
 På Herrgårdsgymnasiet har vi höga förväntningar och utgår ifrån att du som elev vill och kan ta eget ansvar. Du förväntas komma förberedd med rätt materiel och som elev på Herrgårdsgymnasiet har du alltid dator, penna och papper med dig.

Skolans ordningsreglerHerrgårdsgymnasiet är en arbetsplats för elever och personal och i enlighet med skollagen ska varje skola ha ordningsregler. Dessa regler ska ses som ett uttryck för en bredare och djupare diskussion om relationer, respekten för varandra och ett gemensamt ansvar för allas rätt till en bra studie- och arbetsmiljö. Vi måste tillsammans hjälpas åt så att alla kan trivas på vår skola. Vi är varandras arbetsmiljö. Genom att följa dessa ordningsregler som tagits fram i samverkan mellan elever, personal och rektor visar vi varandra respekt och omtanke.Vi är närvarande. Är vi sjuka, sjukanmäler vi oss. (Det är obligatorisk närvaro i gymnasieskolan. Oanmäld frånvaro kan leda till indraget studiebidrag). Även om det är frivilligt att börja på gymnasiet är det absolut närvaroplikt för dig när du väl går här. All frånvaro som inte beror på sjukdom och beviljad ledighet anses som ogiltig. Om du är sjuk är du skyldig att anmäla detta omgående till skolan, om du är omyndig måste det göras av en vårdnadshavare. Lärare tar alltid frånvaro på lektionen och antecknar sen ankomst. Detta förs in samma dag i frånvarosystemet Skola24. Vid ogiltig frånvaro (inklusive sen ankomst) skickas det samma dag ett meddelande med information om frånvaron till vårdnadshavare. Om du väljer att vid upprepade tillfällen skolka från undervisningen kan det resultera i att du förlorar studiebidraget. Skolan kontrollerar regelbundet den ogiltiga frånvaron och rapporterar elever som har varit frånvarande vid upprepade tillfällen till CSN som beslutar om indraget studiemedel. Se skolans frånvaroregler i separat dokument. Ledighet utanför lov kan i vissa fall beviljas av mentor eller rektor. En bedömning görs baserat på vilka konsekvenser ledigheten får för studierna, syftet med ledigheten och hur angelägen ledigheten är för dig som elev. En ledighetsansökan ska lämnas till mentor och måste vara underskriven av vårdnadshavare om du är omyndig.Vi tar eget ansvar för studierna genom att ha med oss dator, papper, penna, böcker och annan materiel. Vi gör tilldelade uppgifter och lämnar in uppgifter i tid På Herrgårdsgymnasiet har vi höga förväntningar och utgår ifrån att du som elev vill och kan ta eget ansvar. Du förväntas komma förberedd med rätt materiel och som elev på Herrgårdsgymnasiet har du alltid dator, penna och papper med dig.

 Det är en självklarhet att du håller dig till de slutdatum som gäller för inlämnandet av skriftliga arbeten. Om du inte lämnar in uppgifter i tid kan följden bli att uppgiften inte bedöms och konsekvensen kan bli att du måste göra en ny, annorlunda examination vid ett senare tillfälle. I slutet av kursen riskerar du dessutom att inte hinna visa de kunskaper som krävs för att uppnå målen i kursen.

Vi kommer i tid till lektionerna och lämnar inte klassrummet förrän lektionen slutar. (Vid för sen ankomst riskerar man att få vänta utanför klassrummet tills nytt insläpp sker)

 Att komma i tid till lektionerna är en av de viktigaste faktorerna för arbetsro och ett bra studieresultat. I början av en lektion ger läraren eleven struktur vilket underlättar lärandet. Likaså stör du andra elever och läraren vid sen ankomst. Sen ankomst antecknas på frånvarolistan och anses som ogiltig frånvaro.

 Vid genomgång eller examination som inte får störas kan läraren besluta om att vänta med att släppa in dig till dess att det ett lämpligt tillfälle uppstår.

 Du får inte lämna klassrummet under pågående lektion utan tillåtelse av läraren. Använd raster för exempelvis toalettbesök.

Vi stör inte lärare och andra elever genom att prata på lektionerna, använda mobiltelefonen, använda datorn till annat än i undervisningssyfte och vi lyssnar när andra talar

 Som elev på Herrgårdsgymnasiet är det självklart att du visar respekt för din omgivning. Läraren ska tillrättavisa en elev som stör lektionen. Om du stör undervisningen eller uppträder olämpligt och inte ändrar ditt uppförande efter uppmaning har läraren rätt att visa ut dig för resten av lektionen och det ska dokumenteras i Skola 24. Om det upprepas ska eleven träffa rektor för att utreda orsaken till uppträdandet. Om eleven är under 18 år ska föräldrarna delta. Vid det tillfället kan rektor tilldela eleven en skriftlig varning. I sista hand kan eleven stängas av från skolan.

 Läraren avgör när mobiler och datorer får användas under lektionstid. Annars ska mobiler/datorer hållas avstängda eller på ljudlös under lektionstid. Under prov är det alltid förbjudet att använda mobiler. Eventuella överträdelser gör att provet ogiltigförklaras.

 Fotografering och filmupptagning av annan person får inte ske utan personens medgivande. Musik under lektionstid avgörs i samråd mellan elever och lärare. Musiken får dock inte störa andra personer.

 Under lektionstid är all datoranvändning, som inte tillhör skolarbetet, förbjuden. Detta gäller t ex spel, Youtube, Facebook etc. om inte läraren använder det i sin undervisning.

 Övriga regler kring datoranvändning finns i det datoravtal som alla elever undertecknar innan datorn lämnas ut.

 Om du använder ett föremål på ett sådant sätt att det stör eller utgör en fara har lärare och rektor rätt att omhänderta föremålet. Det är inte typen av föremål som är avgörande utan hur det används. Du har rätt att få tillbaka föremålet vid skoldagens slut..

 Mat och dryck får inte förtäras i lektionssalar. Elever som inte följer de regler som gäller ska avvisas från lektionen för att komma tillbaka utan dryck el dylikt

Vi dukar av efter oss i matsalen, ställer tillbaka stolar och plockar bort skräp efter oss i klassrum och korridorer

 Alla som arbetar i skolan, både personal och elever, har ett stort ansvar för att det är rent och fräscht i skolans lokaler. Det är därför en självklarhet för en elev på Herrgårdsgymnasiet att ställa i ordning och inte lämna skräp efter sig.

 Det råder nolltolerans mot klotter och om du mot förmodan inte respekterar detta kan du själv bli ansvarig för rengöringen.

Vi röker inte inom skolans område (förbjudet enligt Tobakslagen)

 Som elev och personal på Herrgårdsgymnasiet följer man gällande lagstiftning och respekterar andra människors välmående. Därför sker all rökning utanför skolans område.

 Alkohol- och droganvändning samt all hantering av droger och alkohol på skolan/skolans område är förbjudet och anmäls till vårdnadshavare, socialtjänst och polis i enlighet med Säffle kommuns drogpolicy.

Skolans område är ingen allmän plats

 Affischering sker efter medgivande på anvisad plats på skolan. Medgivande ges av skoladministratören.

Polisanmälan

Polisanmälan görs vid alla brott mot ordnings- och trivselreglerna som också är ett brott inom någon annan lagstiftning.

Sidan uppdaterad den 11 maj 2017

Lämna synpunkt på sidan