Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Vatten och avlopp / Översvämningar

Översvämningar


Anmäl så snabbt som möjligt om du ser tecken på översvämning:
Kundtjänst teknik och fritid, telefon 0533-68 17 50 eller till 
Räddningstjänsten, telefon 0533-68 17 20.
Efter kontorstid vänder du dig till SOS alarm på telefon 054-83 06 90.


Översvämning kan komma som en följd av höga flöden där vattennivåerna i Vänern byggs upp över längre perioder med ihärdig nederbörd. Översvämning kan också komma som ett resultat av skyfall, det vill säga mycket kraftigt regnväder under en kortare tidsperiod.

De senaste åren har Säffle kommun drabbats av kraftiga regnoväder under somrarna, vilka har lett till svåra skador på privata fastigheter och kommunens infrastruktur. Att skyfallen, som leder till dessa omfattande problem och skador, nu inträffar betydligt mer frekvent än tidigare, är ett bevis på att klimatet snabbt har förändrats. Tyvärr pekar aktuella trender på att risken för att liknade regn ska inträffa, är mycket hög. 
Hur ofta ett regn av en viss dignitet förväntas återkomma, baserat på statistik för landet och regionen, är något som används att kommunens samhällsplanerande funktioner när ledningsnäten dimensioneras. När systemen byggdes var så kallade 10-års regn dimensionerande. Ledningsnäten skulle alltså klara ett regn av en dignitet som statistiskt sett återkommer var tionde år. De skyfall som de senaste åren orsakat stora skador i Säffle har beräknats ha en återkomsttid på 100-150 år. 
Dessa skyfall överstiger alltså kraftigt den typ av nederbördstillfällen systemen enligt rådande dimensioneringsstandarder kan förväntas klara av. Idag dimensioneras systemen för att klara betydligt större regn än 10-års regnet, men de VA-system som vi har utgör den mest kostsamma infrastrukturen kommunen förvaltar. Alla systemen kan därför inte byggas om i ett svep, eftersom detta skulle innebära orimliga kostnader för kommunens VA-kollektiv. Det kommer därför att ta många år innan systemen är bättre rustade för de snabba förändringar i klimatet som vi upplever idag. Det finns också en större begränsning i vad man kan avleda i konventionella rör- eller kulvertbaserade system. Man tittar därför idag i allt större utsträckning på alternativ hantering av dagvatten, med större fokus på ytledes avledning och fördröjningsvolymer som bromsar vattnets framfart


Viktigt att snabbt rapportera

Skulle olyckan vara framme och huset översvämmas är det mycket viktigt att man så snabbt som möjligt rapporterar din översvämning. Glöm inte ditt försäkringsbolag! Dels för att kommunen ska uppmärksammas på vart vattennivåerna är höga, och dels för att skadorna ska kunna dokumenteras snabbt.

Tänk på att göra så många förebyggande åtgärder som möjligt i god tid medan tid finns, till exempel på våren. Har du frågor om översvämningsskydd kan du alltid kontakta VA-verket. 

Här finns lite bra information att läsa igenom!

Fastighetsägare har ett stort ansvar

Aktuell situation med ökade risker för skyfall och höga flöden ställer mycket stora krav på de kommunala enheter som ansvarar för samhällsplaneringen i kommunen. Den nya gemensamma Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål arbetar därför med att se över och förbättra översvämningssituationer tillsammans med andra berörda kommunala enheter, bland annat de respektive kommunernas räddningstjänster. 

Ett stort ansvar ligger dock hos respektive fastighetsägare att själva vidta åtgärder för att minska riskerna för att drabbas. För att bistå fastighetsägare i det egna arbetet att rusta sig för framtiden, och för att vara bättre förberedda för översvämningstillbud, har vi på denna sida samlat information och tips för hur man bör agera före, under och efter en översvämning. 

Åtgärder 2014/2015:

  • Rotskärning på allmänna ledningssträckor för att minska risken för dämning/baktrycksskador på fastigheter i områden som tidigare drabbats av baktrycksskador,  kommer att genomföras innan sommaren.
    Aktuella områden innefattar Villagatan, Odenplan och nedströmsliggande delar av Annelund.
  • Omfattande utredningsarbete av översvämningsdrabbade fastigheter, inklusive information till individuella drabbade fastighetsägare om åtgärder  man själv kan/bör vidta för att minska översvämningsriskerna vid eventuella framtida skyfall.
  • Mobilisering av länspumpar för källardränering hos räddningstjänsten för snabbare och effektivare respons vid översvämningstillbud.

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan