Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Vatten och avlopp / Avlopp

Avloppsanläggningar


Säffle kommun har ansvar för avloppsförsörjningen i våra tätorter. Vi har 3 avloppsverk, 22 pumpstationer samt -- km avloppsledningsnät och -- km dagvattenledningsnät. 

Avloppsvattnet och dagvattnet kommer från hushåll, industrier, affärer, skolor m.m. Industrin har själva ansvaret att rensa sitt industriavlopp.

Dagvattnet är regn- och smältvatten från tak, rännstensbrunnar i gator och parkeringsplatser. Det leds för det mesta i särskilda ledningar ut i vattnet.

 

 

Vid akuta avloppsstopp:

Stena Recycling

Dagtid: 010-44 55 100

Kvällstid (efter klockan 16:00) och helger: Jour: 0520-47 70 00


Avloppsvatten

Konsumenter i nedanstående orter är anslutna till kommunens avloppsreningsverk.

I Säffle finns ett reningsverk med såväl mekanisk, biologisk som kemisk rening och det renade avloppsvattnet släpps ut i Byälven.

I Svanskog respektive Nysäter finns s.k. tvåstegsverk. Där renas vattnet mekansikt och kemiskt varefter det släpps ut i Östra Svan respektive Ökneån.


Kontroll av avloppsvatten och slam

Såväl drift- som utsläppskontroll sker vid vårt ackrediterade laboratorium.

Utgående vatten kontrolleras med avseende på bl.a. fosfor samt biologiskt och kemiskt syreförbrukande ämnen. Uppställda gräns- och riktvärden måste hållas för att värna om våra vatten enligt Naturvårdverkets anvisningar.

Restprodukten avloppsslam kontrolleras med avseende på bl.a tungmetaller i fastställda program.

Hur fungerar ett reningsverk ?

1.Mekanisk rening

Här får vattnet först passera igenom ett grovgaller, där fastnar de största föremålen. Därefter passerar avloppsvattnet genom ett sandfång där sand och tyngre föroreningar stannar kvar, detta körs sedan till soptippen.

2.Biologisk rening

Nu är det dags för reningsverkets "husdjur" att börja arbeta. Med biologisk rening försöker man härma naturen genom att ta hjälp av mikroorganismerna som behöver luft för att leva. Vi måste vara väldigt rädda om de "husdjuren" därför är det viktigt att du tänker på vad du häller ut i avloppet. Häll aldrig ut färgrester, oljerester eller lösningsmedel för då dör våra "husdjur".

3.Kemisk rening

Här rinner vattnet sakta så det flockiga slammet hinner sjunka till botten. Slammet i bassängerna skrapas ihop, och tas ut för särskild behandling. Nu är vattnet färdigbehandlat och vi kan släppa ut det renade vattnet i naturen igen. I dag komposterar vi slammet på sopstation, och sedan använder vi det som täckmaterial på sopstationen.


Avfallskvarnar

Abonnenter anslutna till VA-verkets allmänna avloppsanläggningar i Säffle, Värmlandsbro, Svanskog och Nysäter får EJ ansluta avfallskvarnar till nätet utan föregående ansökan hos VA-verket.

Sidan uppdaterad den 21 november 2019

Lämna synpunkt på sidan