Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / PCB

Inventera PCB

Den 1 mars 2007  trädde en ny svensk förordning i kraft som heter Förordning (2007:19) om PCB m.m. och innehåller bland annat bestämmelser om inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar. De fastigheter som berörs är hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga lokaler samt samlings-, kontors-, och industrilokaler. Däremot omfattas inte jordbruksbyggnader eller bostadshus för 1-2 familjer. Fastigheten ska vara uppförd mellan åren 1956-1973 eller ha renoverats eller byggts om under denna period.

Vad måste du som fastighetsägare göra?

Alla byggnader som berörs ska inventeras. Inventeringen sker lämpligen enligt beskrivning som Byggsektorns kretsloppsråd tagit fram. Om du behöver hjälp med inventeringen kan du anlita en konsult. Svenska Fogbranschens Riksförbund har en förteckning över konsulter och auktoriserade entreprenörer,  läs under medlemslista

Resultatet av inventeringen och en åtgärdsplan (om du hittar PCB) ska du lämna in till miljökontoret, senast den 30 juni 2008. OBS! Redovisningen ska skickas in även om ingen PCB har hittats i byggnaden.

Sanering och märkning

När det gäller PCB i fogmassor och golvmassor ska dessa saneras om halten PCB överstiger 500 mg/kg. Före sanering ska detta anmälas till miljökontoret. Enligt förordningen om PCB ska anmälan om sanering ske senast 3 veckor före start. Det kan finnas lokala krav på längre anmälningstid, så ta kontakt i god tid före saneringen.

Övrig utrustning eller andra produkter som misstänks kunna innehålla PCB ska märkas enligt reglerna i förordningen om PCB. Märkningen ska göras för att säkerställa ett säkert bortskaffande av det farliga avfallet.

Vad är PCB?

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett av de värsta miljögifterna vi känner till. Det påverkar immunförsvar, nervsystem och fortplantning och orsakar dessutom cancerutveckling. PCB är mycket svårnedbrytbart och halterna ökar uppåt i näringskedjorna. Användningen av PCB förbjöds 1973, men PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- och golvmassor i byggnader där det användes.

Blanketter

Blanketter för inventering och rapportering finns på Miljökonsultgruppens hemsida: Hämta blanketter här

Ytterligare information

Det är lönsamt att byta t.ex. gamla lysrörsarmaturer och isolerglasfönster som innehåller PCB, eftersom det finns andra alternativ som ger mycket lägre energiförbrukning. Mer information om PCB finns bl.a. på Naturvårdsverkets hemsida

Sidan uppdaterad den 4 februari 2019

Lämna synpunkt på sidan