Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Lantbruk / Spridning av gödsel

Spridning av gödsel

Reglerna för stallgödselspridning varierar i Säffle kommun. I de områden som är utpekade som känsliga enligt nitratdirektivet gäller hårdare regler. De församlingar i kommunen som är klassade som nitratkänsliga områden är: Säffle, Tveta, Bro, Botilsäter, Ölserud, Millesvik, Eskilsäter, Ny-Huggenäs och Kila. Bor du i ett känsligt område?- se karta.

Nitratkänsligt område

Hela året gäller följande:

 • Sprid inte mer kväve än vad grödan behöver. Hänsyn ska tas till stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt årets stallgödsel. Detta ska dokumenteras
 • Sprid inte på snötäckt mark
 • Sprid inte på frusen mark
 • Sprid inte på vattenmättad eller översvämmad mark
 • Sprid inte närmare än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö
 • Sprid inte på lutande mark (mer än 10 %) som gränsar till vattendrag eller sjö.

Utöver ovanstående gäller följande datumregler för flytgödsel, urin och fjäderfägödsel:

Datumregler för fastgödsel (ej fjäderfä):

Regler i övriga kommunen

Här är det endast datumregler som gäller. I Jordbruksverkets allmänna råd (2005:1) finns dock följande rekommendationer:

 • Gödsel bör inte spridas på frusen mark om det finns risk för ytavrinning vid nederbörd, tjällossning eller snösmältning.
 • Spridning bör inte ske om gödseln riskerar att spolas ner i närliggande ytvatten eller förorena grundvatten.
 • Gödsel bör inte spridas om det finns risk för översvämning.
 • Gödsel bör inte spridas om marken är snötäckt.
 • Gödsel bör inte spridas om det på grund av lutning finns risk för ytavrinning.

Datumregler för icke känsligt område:

Sidan uppdaterad den 13 november 2017

Lämna synpunkt på sidan