Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Kommunens miljö- och klimatarbete / Naturvårdsplan

Naturvård och naturvårdsplan

Säffle kommun kan liknas vid ett Värmland i miniatyr, som rymmer mycket varierande naturtyper, från Vänerns kust- och slättlandskap till de bergiga skogsmarkerna i norr. Säffles skärgård är landets största sötvattensskärgård med en enastående natur. Hela skärgården är av riksintresse för dess säregna natur, kulturella värden och intressanta växt- och djurliv. I Säffle kommun ligger till exempel i nuläget nitton naturreservat av olika storlekar och karaktär, varav tre delas med grannkommuner. I reservaten finns det ofta trevliga vandringsleder, användbara vindskydd, vackra utsiktsplatser och naturligtvis skyddsvärd natur.

 

Naturvårdsplan

Naturvårdsplanen är ett kunskapsunderlag som sammantaget är en viktig utgångspunkt för det framtida arbetet med naturvård i Säffle kommun. Planen lyfter fram kommunens naturkvaliteter, är underlag för förvaltning av kommunala naturvärden och en vägledning i den kommunala planeringsprocessen. Kommunalfullmäktige antog naturvårdsstrategin $ 44 2015-03-30. Naturvårdsplanen har som mål att bidra till att uppnå ett urval av Riksdagens 16 antagna miljökvalitetsmål i Sverige.

 

Det är också meninngen att kommuninnevånarna ska gynnas av naturvårdsplanen genom att få ökad kunskap, medvetenhet och tillgänglighet till Säffles naturvärden. Eftersom friluftsliv och naturupplevelser i en rik och varierad natur har konstaterad positiv verkan på människors välbefinnande, både fysiskt, mentalt och socialt, är det en stor och viktig del i arbetet med naturvårdsplanen. Planen ska kunna användas bl a i friluftsliv, folkhälsofrågor och besöksnäring för att sprida kunskap och medvetenhet kring kommunens rika mångfald av naturkvaliteter. Den kommer vara en viktig del i natur- och miljövården och samtidigt stärka friskvård- och folkhälsomålen.

 

Hur strategin är uppbyggd

Naturvårdsstrategin består av fyra dokument. Ett huvuddokument, nulägesanalys, handlingsplan och kartmaterial. Huvuddokumentet ger en övergripande bild av kommunens naturvårdsarbete. Nulägesanalysen innehåller information om dagsläget i kommunen, samt grunden till handlingsplanen. Handlingsplanen har tagits fram innehållande lokala åtgärdspaket till varje del av alla de sexton miljökvalitetsmålen.  

 

För mer information om: Läs mer eller kontakta:

Svenska miljömål och Värmlands regionala miljömål

Läs om miljömål på Miljömålsportalen

Säffles Naturvårdsplan

E-post: lars-anders.sjogren@saffle.se

Tfn 0533-68 36 76

Skyddsvärda träd

Trädportalen

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan