Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Kommunens miljö- och klimatarbete

Kommunens miljö- och klimatarbete

 

Vi är alla beroende av att naturen runt omkring oss är i balans och mår bra. Regeringen har fastställt 16 nationella miljömål som även utgör grunden för anpassning till regionala och ibland även lokala miljömål. Här kan du läsa mer om Säffle kommuns arbete när det gäller miljöfrågor och naturvård.

 

16 miljökvalitetsmål och ansvarig myndighet

- Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket)
- Frisk luft (Naturvårdsverket)
- Bara naturlig försurning (Naturvårdsverket)
- Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen)
- Skyddande ozonskikt (Naturvårdsverket)
- Säker strålmiljö (Strålsäkerhetsmyndigheten)
- Ingen övergödning (Havs- och vattenmyndigheten)
- Levande sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten)
- Grundvatten av god kvalitet (Sveriges geologiska undersökning)
- Hav i balans samt levande kust och skärgård (Havs- och vattenmyndigheten)
- Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket)
- Levande skogar (Skogsstyrelsen)
- Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverket)
- Storslagen fjällmiljö (Naturvårdsverket)
- God bebyggd miljö (Boverket)
- Ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket)

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2019

Lämna synpunkt på sidan