Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Radon

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Gasen sönderfaller och då bildas så kallade radondöttrar (radioaktiva metallatomer). Dessa radondöttrar fastnar på partiklar som vi senare andas in och tar sig ner till lungorna. Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Hälsorisker med för höga radonhalter har visat sig ge en förhöjd risk för utveckling av lungcancer, detta då radondöttrarna sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor vilket kan orsaka cancer.

Det radon som kan finnas i bostäder kan komma från tre olika källor.

  • Byggnadsmaterial- Mellan åren 1929 och 1975 tillverkades en lättbetong som kallades blåbetong, denna betong har visat sig innehålla relativt höga halter av radon.
  • Mark- I berggrunden finns naturligt en hög radonhalt. Den radonhaltiga jordluften kan dock ta sig in i bostaden genom sprickor i grunden, otäta rörledningar eller otäta golvbrunnar.
  • Vatten- Det kan finnas höga halter av radon i vatten från djupborrade brunnar. I de fastigheter som är kommunalt anslutna är det dock säkerställt att radonhalten är låg i dricksvattnet.

Mål

I maj 2002 fastställdes ett åttonde delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Där står det att år 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det bl.a. säkerställas att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Gränsvärden

Berörda myndigheter har via samråd fastställt de gräns- och riktvärden som gäller idag:

 200 Bq/m3 

 Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används
 för allmänna ändamål

  200 Bq/m3   Högsta radonhalt i nya byggnader
  400 Bq/m3   Högsta radonhalt på arbetsplatser

Enligt folkhälsomyndigheten bör radonhalter över 200 Bq/m3 i en bostad anses som en olägenhet för människors hälsa.

Om du äger flerbostadshus

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att mäta radon och vidta åtgärder vid förhöjda radonhalter. Radonhalten ska kontrolleras med ungefär tio års mellanrum. Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen (kontrollen) och dit kan du vända dig om du har frågor om radon.  

Om du bor i lägenhet

Om du bor i ett flerbostadshus (lägenhet) är det fastighetsägaren som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna.

När det är dags att mäta radon väljer fastighetsägaren ut vilka bostäder som ska mätas enligt en särskild metod som Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram. Om mätningen ska göras i din bostad är det viktigt att du följer instruktionerna från fastighetsägaren och informationen som kommer med mätdosorna för att mätresultaten ska bli korrekta.

Om du undrar om det redan gjorts en radonmätning i ditt hus kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen i Säffle kommun.

Sidan uppdaterad den 22 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan