Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Gator och trafik / Farthinder

Farthinder


Gatuenheten arbetar strategiskt med att förbättra trafiksäkerheten för alla i trafiken, men framförallt för oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister.

Detta arbete styrs bl.a. av efterfrågan från kommuninvånare, skolor, enkäter samt av de medel som avsätts för trafiksäkerhetsåtgärder. Vi söker dessutom statliga bidrag så ofta vi kan för att få ekonomiskt stöd för att kunna göra fysiska åtgärder såsom farthinder, trafiksäkrade övergångsställen, nya gång- och cykelbanor m m.

denna länk kan ni se vilka åtgärder som utförts i Säffle under senare år.

 


Blomlådor på gatan sommartid är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för de boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata.

För att få tillstånd att placera ut blomlådor krävs:

  • att en kontaktperson utses, som ansvarar för blomlådorna
  • att kontaktpersonen bor på den gata där lådorna ställs ut
  • att lådorna ställs ut under tiden 15/5 till 15/9
  • att det är minst 50 meters fri sikt på var sida av lådorna
  • att lådorna inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter
  • att gatan är en lokalgata med täta utfarter från villor utan genomfartstrafik
  • att platsen för lådorna är belyst nattetid
  • att villaägare i direkt anslutning till lådorna är positiva 
  • att lådorna byggs efter de ritningar och med de reflexer kommunen tillhandahåller
  • att städning och sopning runt lådorna ombesörjs av fastighetsägarna

 

 

Mellan 15/5 och 15/9 finns möjligheten för fastighetsägare som bor utmed lokala gator, att få placera ut blomlådor på gatan för att öka säkerheten i trafiken.

Kommunen bestämmer efter samtal med dig var lådorna placeras. Tillståndet beviljas för ett år och kommunen tar inget ansvar för överblivet material om vi tvingas att upphäva tillståndet.

De som fått en beviljad ansökan tidigare år ska varje vår kontakta Teknik- och fritidsförvaltningen via telefon, brev eller e-post för att eventuellt få sitt tillstånd förlängt.

 

Läs gärna mer under Bakgrundsinformation - farthinder.

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2017

Lämna synpunkt på sidan