Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Bygglov

Bygglov

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du i de flesta fall söka bygglov hos miljö- och byggnadsnämnden. Vid vissa andra ändringar och ombyggnader måste du också söka bygglov eller göra en anmälan.

När behöver jag söka bygglov?

Du behöver vanligtvis söka bygglov för att:

  • bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats
  • bygga till en byggnad
  • göra vissa ändringsåtgärder, till exempel ändra användningen eller utseendet på en byggnad
  • sätta upp en skylt
  • uppföra anläggningar såsom ex. idrottsplatser, småbåtshamnar, vindkraftverk, radio- och telemaster
  • murar och plank

Ändringar i plan- och bygglagen

Ändringarna innebär att fler åtgärder ska kunna göras utan krav på bygglov.

Det krävas dock anmälan samt startbesked från byggnadsnämnden innan byggstart.

Den 2 juli 2014 började de nya reglerna att gälla. Det som är nytt i dessa regler är bl.a.

För en- och tvåbostadshus:

  • Uppförande av komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvm med högst 4 meters nockhöjd i omedelbar närhet av huvudbyggnaden. Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • Tillbyggnad av huvudbyggnad med högst 15 kvm. Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd. Tillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • Tillbyggnad med högst två takkupor. Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till.

För enbostadshus:

  • Inredning av ytterligare en bostad

Bygglovfriheten gäller inte om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.

Anmälningar, tillstånd eller dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade som t.ex tillstånd för/ändring av enskilt avlopp och ansökan om strandskyddsdispens.

 


Sidan uppdaterad den 13 november 2017

Lämna synpunkt på sidan