Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Utvidgning av Rolfseruds industriområde

Detaljplan för utvidgning av Rolfseruds industriområde, delar av Säffle 5:17, Kronan 1, Spiran 1 och 2

Ett förslag till detaljplan för utvidgning av Rolfseruds industriområde, delar av Säffle 5:17, Kronan 1, Spiran 1 och 2, har upprättats. Planområdet ligger i den norra delen av Säffle tätort, inom Rolfseruds industriområde, omedelbart väster om länsväg 175. Området gränsar i nordväst till naturmark, i nordost till parkmark och på övriga sidor ansluter befintligt industriområde.

Det norra delområdet ligger till största delen utanför detaljplanelagt område medan den södra, mindre delen omfattas av detaljplan antagen 1989-12-18. Planen anger småindustri och parkmark för de berörda delarna.

Syftet med planläggningen är att utvidga delar av Rolfseruds industriområde för att möjliggöra en viss utbyggnad av befintliga industriverksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade 29 september 2014 att anta detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft 24 oktober 2014.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 4 februari 2015

Lämna synpunkt på sidan