Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Bylunda

Detaljplan för Bylunda 7 och 8

Ett förslag till detaljplan för Bylunda 7 och 8 i Säffle kommun har upprättats. Planområdet ligger i Säffles centrala delar. Området avgränsas i väster av Olof Trätäljagatan, i norr av två bostadsfastigheter och i sydost av naturmark.

Planområdet omfattar ca 5400 kvadratmeter.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till utökad markanvändning för bostads- och centrumändamål. Planen ska också skydda de kulturhistoriska värden som finns, både utifrån befintliga byggnader och fornlämningsområdet som ligger inom planområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen 17 mars 2015.

Beslutet vann laga kraft 13 april 2015.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 27 maj 2015

Lämna synpunkt på sidan