Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att vara en pedagogisk resurs för elever, lärare och skolledare.

Konsultation

Specialpedagogen ska vara en samtalspartner i pedagogiska frågor för föräldrar, kollegor och andra berörda yrkesutövare.

Pedagogisk utvecklingsarbete och utformning av specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogen ska vara med och utveckla former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram och delta i pedagogiskt utvecklingsarbete på uppdrag. Dessutom verkar specialpedagogen som en extra resurs i arbetet med att genomföra utredningar och åtgärdsprogram i samverkan mellan skola och hem.

När en elev är i behov av ett utökat stöd i kunskapsutveckling träffar specialpedagogen eleven för samtal och kartläggning av hur elevens behov ser ut. Vid dessa träffar kan olika test genomföras som kan användas för att se vilka stödåtgärder som behövs. Testerna kan ge en mer precis bild av vilka svårigheter som eleven eventuellt har.

En pedagogisk utredning eller kartläggning görs tillsammans med klassläraren och andra berörda lärare som ligger till grund för de insatser som behövs. Det är elevens behov som styr utformningen av det specialpedagogiska stödet.

Samverkan

Specialpedagogen ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, skolsköterska och rektor. Elevhälsoteamets uppdrag är att, utifrån ett helhetsperspektiv, tillsammans med all personal på skolan arbeta för att främja elevernas hälsa, välmående och optimala kunskapsutveckling.

Specialpedagogen samverkar också efter behov med berörda instanser som Specialpedagogiska institutet, Habiliteringen, Barn- ovh ungdomspsykiatrin etc.

Sidan uppdaterad den 20 september 2019

Lämna synpunkt på sidan