Skolkurator

För att främja elevers lärande och utveckling står skolkuratorn för elevhälsans sociala och psykosociala perspektiv. Det skolsociala arbetet, vars utgångspunkt är att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, omfattar insatser på såväl individ-, grupp-, organisations- som samhällsnivå. Skolkuratorn har kunskap om och använder, utifrån beprövad erfarenhet och evidens, ett brett register av arbetsmetoder för att möta skolans behov av psykosociala insatser.

 

Skolkuratorn

 • Ingår i skolans elevhälsoteam.
 • Står för elevhälsans psykosociala insatser.
 • Bidrar med ett socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska.
 • Verksamheten som en del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag.
 • Främjar elevens delaktighet och möjlighet att komma till tals.
 • Genomför yrkesmässiga samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer.
 • Utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskild elev bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevs mottagande i särskola.
 • Initierar samverkan och deltar i nätverksarbete med olika aktörer för att skapa förutsättningar för enskild elev att klara skolan och få adekvat stöd för sin sociala och emotionella utveckling.
 • Initierar och medverkar i anmälningar till socialtjänst och polis, kontakter med psykiatri, arbetsförmedling, ungdomsmottagning, habilitering med flera för elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang och elever med psykisk ohälsa.
 • Arbetar med grupper av elever i förebyggande syfte och vid akuta behov ger handledning och konsultation till skolpersonal.
 • Ingår i skolans grupp för kris- och katastrofberedskap.
 • Medverkar i arbetet med att upprätta och implementera handlingsplaner arbetar med skolans struktur och organisation för utveckling av värdegrund och likabehandling.
 • Bidrar till personalens kompetensutveckling inom det sociala och psykosociala området.
 • Ingår i samverkansgrupp inom ramen för socialtjänstens övergripande preventiva arbete.

 

Välkommen att kontakta skolkuratorn med frågor eller funderingar.

Sidan uppdaterad den 27 november 2018

Lämna synpunkt på sidan