Information 1:1

Under höstterminen 2016 genomförde Tegnérskolan 1:1, en dator per elev. Varje elev har utrustas med en dator som de har tillgång till under hela sin studietid. Datorn ska ses som kursmaterial och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden.

Mål med satsningen en dator per elev

En elev – en dator är en pedagogisk satsning där nya och bättre arbetsformer för lärande ska utvecklas, både för elever och för pedagoger. Målsättningen är att det ska leda till bättre resultat för eleverna, där

  • arbetsformer och lärmetoder utvecklas, både mot en mer anpassad individualisering och så att eleverna också lär genom och av varandra.
  • lärandemiljöerna blir fler och digitala mötesrum utnyttjas för lärande.
  • lusten och viljan att lära ökar hos såväl elever som pedagoger.
  • avståndet mellan skolans värld och elevernas fritidsvärld minskar.
  • elevernas förmåga till reception och produktion av olika multimodala texter ökar.
  • pedagogernas möjlighet till uppföljning och respons av elevens kunskapsutveckling förbättras.

Ställer det några särskilda krav på mig som elev?

Det är viktigt att du tar väl hand om din dator då du ska ha den under hela din studietid. Det är ditt ansvar att ha datorn laddad inför varje skoldag. Datorerna är stöldbegärliga vilket ställer krav på att hantera sin dator så att stöldrisken minimeras. Till exempel:

  • Se till att skaffa ett lås till ditt skåp innan du förvarar din dator där.
  • Lämna inte datorn i olåsta utrymmen.
  • Datorn med tillbehör ska hanteras varsamt samt förvaras och transporteras så att den inte kommer till skada eller förloras.

Du har en skyldighet att använda datorn och IT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar gäller även i skolan. Läroplanens värdegrund gäller som norm. Det innebär att du ska respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl din egen som andras integritet. Personangrepp är inte tillåtet.

Kan man välja mellan olika datorer?

Nej, de datorer som är framtagna passar respektive utbildning/program.

Vilka tillbehör erbjuds?

Elevdatorn levereras med laddare och en väska.

Vad får jag använd elevdatorn till?

Du får använda elevdatorn under hela dygnet så länge användandet inte strider mot god moral, svensk lagstiftning eller bryter mot Tegnérskolans värdegrund. Det är med andra ord fritt fram att använda datorn till mer än bara skolarbete. När du använder din dator ska alla former av upphovsrätt beaktas. Det innebär att det inte är fritt att hämta och använda text, bild-, film- eller ljudmaterial från nätet. Det är inte heller tillåtet att sprida personuppgifter om någon och/eller publicera bild/ljudmaterial på någon utan godkännande från vederbörande. Ingen känslig information, det vill säga sådant som kan medföra kränkning av eller skada för enskild person, får behandlas via e-post eller i forum, chatt eller sociala medier. All Internettrafik i kommunens nät loggas.

Får jag behålla elevdatorn under loven?

Ja, du förfogar över elevdatorn under hela din studietid.

Vad händer om jag glömmer elevdatorn hemma?

Du förväntas ha med elevdatorn till skolan med laddat batteri. Om du missar att ta med dig datorn får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Vad händer om jag glömmer mitt lösenord?

Om du glömmer ditt lösenord vänder du dig till Anders Lindgren eller din lärare.

Sidan uppdaterad den 8 november 2018

Lämna synpunkt på sidan