Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola / Val av skola och förtur

Val av skola och förtur

Enligt skollagen har elever och föräldrar rätt att välja skola. Rätten att välja skola innebär inte självklart att man alltid kan få plats i den skola man valt. Detta begränsas genom att elever som bor närmast en skola har förtur dit samt att valet av skola inte får bidra till ökade kostnader eller organisatoriska problem för kommunen.

Rektor vid den respektive skolan beslutar i frågan.

Enligt skollagen (2010:800) 10 kapitel 32 §, har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Vidare framgår det av skollagen (2010:800) 10 kapitel 40 §, att hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom kommunen enligt samma principer som gäller för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.

Sidan uppdaterad den 7 augusti 2013

Lämna synpunkt på sidan