VAD KOSTAR DET?

Taxa och avgiftsregler

Taxan är gemensam för förskola, fritidshem och familjedaghem och gäller för såväl kommunal som fristående verksamhet.

Avgiftspliktiga personer

Taxan är gemensam för ensamstående och gifta/sammanboende personer och för familjehemsföräldrar. Utgångspunkt för avgiftsberäkning är inkomsten i det hushåll barnet/eleven tillhör.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften grundar sig på familjens/hushållets sammanlagda inkomst/månad före skatt.

 • Lön och ersättning i anslutning till anställning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Familjehemsersättning (arvodesdel)
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning, graviditetspenning
 • Vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdel)
 • Sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning
 • Studiestöd skattepliktigt
 • Studiestöd via SCN (ej avgiftsgrundande)
 • Familjebidrag vid militär utbildning
 • Övrig skattepliktig ersättning (arvoden m.m.)

Vårdnadshavare och familjehemsföräldrar är skyldiga att anmäla förändring av inkomst, adress eller personer i hushållet till barn- och utbildningsförvaltningen. Lämnade uppgifter kan, vid eventuella oklarheter, kontrolleras med t .ex. arbetsgivare, skattemyndighet och försäkringskassa.

Förälder som sammanbor med person som inte är vårdnadshavare för barnet, har skyldighet att uppge inkomst även för maka/make/sambo.

Om aktuella uppgifter inte lämnas in debiteras taxans högsta avgift.

Gemensam vårdnad – växelvis boende

Ej sammanboende föräldrar med gemensam vårdnad om barn som bor växelvis hos föräldrarna ska, då båda har behov av barnomsorg, ansvara för var sin del av avgiften. För ytterligare information - kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

TAXA (maxtaxa)

Förskolebarn 1 – 5 år     Skolbarn 6 – 12 år
 

Tim/vecka

0 – 15

Tim/vecka

16 -

Ingen timnivå

 

Barn 1 yngsta 2,50% 3,00% 2,00%
Barn 2 1,67% 2,00% 1,00%
Barn 3 (äldsta) 0,83% 1,00% 1,00%
Barn 4 etc. Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift
 • Som barn 1 avses alltid familjens yngsta barn.

 • Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst är 42.890 kr per familj och månad.

 • Avgift beräknas för varje barn enligt fastställd schematid per vecka. Beställd/fastställd schematid ligger till grund för avgiften. Ej utnyttjad tid kan inte tillgoräknas nästa kalendermånad.

 • För barn, 3-5-år, med plats i förskola, minskas avgiften under perioden
  1 september - 31 maj varje år 
  med start 1 september det år barnet fyller 3 år och avslutas 31 maj det år barnet ska börja i förskoleklass.

  Avgiftsminskning september-maj styrs av aktuellt schema:
 • - 15 tim/vecka eller mindre = ingen avgift
  - mer än15 tim/vecka           = avgift enligt taxan minskas med 30%

  För 3 - 5-åringar, med löpande förskoleplats, betalas ordinarie avgift enligt gällande taxa under juni, juli och augusti varje år.

 • Förskolebarn betraktas som skolbarn från 1 augusti det år det ska börja förskoleklass.

 • Avgift betalas från och med den dag som plats finns anvisad. Inskolningsperiod avräknas ej.

 • Avgift betalas under uppsägningstiden (2 månader).

 • Avgift betalas 12 månader per år.

 • Blöjor ingår inte i avgiften.

 • Preliminärt beräknad avgift debiteras under aktuell tillsynsmånad, förfallodag per den 30:e och fakturan sänds ut ca 10 dagar innan. Eventuella justeringar beroende på schema- och/eller inkomständring görs månaden efter.

 • Vid betalning efter förfallodagen tillkommer avgift med belopp som, vid varje tid, föreskrivs av regeringen.

 • Påminnelseersättning - f n 60 kronor

 • Inkassoersättning - f n 180 kronor

 • Dröjsmålsränta - f n 8 % över gällande referensränta

 • Vid upprättande av avbetalningsplan tas avgift ut med - f n 170 kronor

Reducerad avgift

Avgiftsreduktion för barn, 1-5 år, i behov av särskilt stöd, fastställs i samband med beslut om placering enligt Skollagen 8 kap. 7 §.

Nedsättning av fastställd avgift

Ansökan om nedsättning av fastställd avgift kan göras till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Kontakta Din handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Reduktion av avgift kan endast medges om perioden, som plats ej erbjudits, överstiger 5 arbetsdagar.

Reduktion av avgift vid barns/elevens sjukdom kan medges om perioden överstiger 3 månader.

Sidan uppdaterad den 20 april 2017

Lämna synpunkt på sidan