TEXT

Omsorg och stöd

Våra e-tjänster

Enkel självservice för invånare

Medborgartjänst

Följ ditt ärende

Bli kontaktperson

Vill du engagera dig?

Omsorg och stöd

Socialförvaltningen verkställer socialnämndens uppdrag inom funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, integration och äldreomsorg.

Vår personal ger service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till cirka 2800 personer i Säffle kommun. Vi arbetar också med olika förebyggande insatser.

Kontaktuppgifter till socialförvaltningen
Synpunkter och klagomål på våra verksamheter
Kontaktuppgifter till Patientnämnden
Kontakt med socialt ansvarig socionom, SAS
Kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS/MAR

Demensteamet

När en person drabbas av sjukdomen demens innebär det en stor förändring, både för den som fått diagnosen och för dennes närstående.

Behov av bostad

Ansvaret för att skaffa och sedan kunna behålla en bostad ligger i första hand på den enskilde själv.

Familjerådgivning och familjerätt

Hos familjerådgivningen kan vuxna i par, ensamstående eller familjer komma till rätta med samlevnadskriser eller konflikter via samtalsbehandling.

Livsstilsmottagning

I Säffle finns det en Livsstilsmottagning som riktar sig till vuxna från 21 år med missbruks-, beroendeproblem (alkohol, tabletter, narkotika och spel om pengar) och deras anhöriga. Besöken är kostnadsfria.

Vår värdegrund

Inom socialförvaltningen har vi en gemensam värdegrund i vårt arbete och alla våra medarbetare ska bidra till att hålla den levande så att vår verksamhet utvecklas med fokus på våra brukare.