Två personer från kommunens räddningstjänst springer snabbt till en brandbil
Kontakt

Krisberedskap

Kommunen är enligt Lag (2006:544) om extraordinära händelser ålagd att se över vilka risker, sårbarheter och beroenden som finns inom kommunens geografiska område och upprätta en plan för hur dessa ska hanteras.

Kommunens krisberedskapsarbete

För att leva upp till kraven görs årligen en riskinventering i form av en riskanalys. Utifrån riskanalysen upprättas sedan en åtgärdsplan samt en krisledningsplan för varje mandatperiod.

Krisledningsplanen beskriver rutiner för ledning och samverkan vid en kris. En kris kräver ofta snabba och väl genomtänkta beslut samt samverkan mellan kommun, polis, landsting, grannkommuner, myndigheter och samhällsaktörer.

Kommunen kan därför komprimera sin organisation vid kris, så kallad krisledning. Krisledningen är avsedd för att (om situationen så kräver) kunna förkorta den normala beslutsprocessen. Krisledningen består av tjänstemän och politiker.

Åtgärdsplanen innehåller insatser som kommunen ska genomföra för att minska sina sårbarheter samt förbereda de kommunala förvaltningarna för att kunna hantera stora påfrestningar. Exempel på åtgärder kan vara att ta fram planer för stora personalbortfall, hur staden ska stängas av vid översvämning eller att se över kritiska punkter inom vattenledningssystemet.

I Säffle är säkerhets- och krisberedskapsarbetet är högt prioriterat. Därför utbildas och övas personal regelbundet i rutiner för ledning och samverkan.

Vad är en kris?

En kris är en händelse som kan betyda olika saker för varje kommuninvånare. Kommunens krisledning påbörjar sitt arbete om det inträffar en så kallad extraordinär händelse eller större samhällsstörning som kraftigt påverkar samhällsviktig verksamhet.

Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning (eller överhängande risk för allvarlig störning) i viktiga samhällsfunktioner och som kräver brådskande insatser av kommunen.

Händelsen kan komma att innebära fara för, eller direkt påverkan på liv, hälsa, miljö eller omfattande materiell skada. Händelsen kan även beröra flera av kommunens förvaltningar, vilket innebär behov av gemensam ledning och samordning. Utmärkande för en extraordinär händelse är också att händelsen utlöser stor aktivitet hos massmedia, detta eftersom den räknas som en nyhet.

En extraordinär händelse kännetecknas av:

 • Akut behov av beslut
 • Flera av kommunens förvaltningar berörs
 • Stort behov av samordning av kommunala åtgärder
 • Stort informationsbehov till kommunanställda och kommuninvånare
 • Stort samverkansbehov med andra myndigheter/organisationer

Exempel på extraordinära händelser:

 • Svår störning i el-, vatten- eller värmeförsörjning
 • Stora störningar i tele- och IT-kommunikation
 • Svåra översvämningar/höga flöden som påverkar infrastruktur och människor
 • Extrem väderlek (skyfall, snöoväder, storm, kyla eller värme)
 • Större utsläpp från transport med farligt gods på väg och järnväg
 • Allvarlig smitta bland människor
 • Stor omfattande brand
 • Stor trafikolycka
 • Dammbrott
 • Radioaktivt nedfall
 • Terrorism
 • Gasutsläpp eller brand på Nordic Paper
 • Mer information om extraordinära händelser på Nordic Paper , 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Om krisen eller kriget kommer (msb.se)
Kontakt
 • Ida Andersson

  Säkerhetssamordnare

  Kommunledningskontoret

  0570-814 77, 070-103 02 44

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Elin Fredriksson

  Säkerhetssamordnare

  Räddningstjänsten

  0570-827 72, 070-098 42 72

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Amanda Bäckström

  Säkerhetssamordnare

  Räddningstjänsten

  0570-814 72, 073-059 09 75

  Kopparvägen 1, Arvika

Senast uppdaterad • 2024-01-24