Stråklärare på Säffle Kulturskola, en av kulturförvaltningens verksamheter
Kontakt

Kulturnämnden

Inom kulturnämndens ansvarsområden finns följande:

 • att leda biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet
 • att i övrigt främja kulturlivet i kommunen genom att arbeta
  med frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, teater,
  sång, musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställnings-
  verksamhet m.m.
 • att verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt
  värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader,
  anläggningar och anordningar
 • att stödja och utveckla värdefulla traditioner och stöjda lokalhistorisk forskning
 • att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt
 • att ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av
  offentliga platser och byggnader

Kulturnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i kulturnämnden

Ordinarie

Ersättare

Veronica Bäckström (C) ordförande

Irene Ekberg (C)

Crispin Hultkrantz (M) 1:a vice ordförande

Lennart Lindström (M)

Christina Johansson (S) 2:e vice ordförande

Ingalill Storm (KD)

Timmy Svensson (C)

Henrik Ahlgren (MP)

Kathrine Schöning (L)

Allan Magnusson (S)

Robin Zachrisson (SD)

Kent Bergstedt (SD)

Monica Johansson (SiV)

Kjell Rosell (SiV)

661 80 Säffle
Besöksadress: Kanaltorget 3 (Bibliotekshuset)
kultur@saffle.se

Ulf Berglund, kulturchef

Tfn 0533 - 68 15 08
ulf.berglund@saffle.se

Camilla Bark, kultursamordnare

Telefon. 0533 - 68 16 15
camilla.bark@saffle.se

Helen Svanström, kultursekreterare

Telefon. 0533 - 68 16 61
Helen.Svanstrom@saffle.se

På kulturförvaltningen värnar vi om en hög nivå av skydd för våra låntagares personliga integritet. Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 Maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL)

Kraven på hur myndigheter och företag får behandla dina personuppgifter skärps. Med anledning av GDPR har vi förtydligat vår hantering av personuppgifter.

Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig och hanterar en rad olika personuppgifter i sina olika verksamheter. Kulturnämnden arbetar efter Säffle kommuns övergripande principer och eftersträvar öppenhet och transperens. Nedan följer översiktlig information om vilka personuppgifter som hanteras i de olika verksamheterna:

 • Personuppgifter för att administrera föreningsstöd och kulturella evenemang
 • Personuppgifter för att administrera och möjliggöra verksamhet på medborgarhuset, ungdomens hus och biblioteket
 • Personuppgifter rörande förtroendevalda och deras arbete med att ta politiska beslut
 • Personuppgifter som förekommer inom fakturering och betalningar.
 • Personuppgifter som rör personal administration

Observera att personuppgiftsansvarig inom bibliotek Värmland och därmed Säffle Bibliotek är den gemensamma drift- och servicenämnden i Karlstad kommun (DSN). Mer information finns på www.bibliotekvarmland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dataskyddsombud för DSN finns på Karlstads kommuns kommunledningskontor och nås på dataskyddsombud@karlstad.se eller 054-540 00 00.

Kontakt
 • Kulturnämnden

  Registrator

  Kulturförvaltningen

  0533-68 16 61

  Kanaltorget 3, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-10-31