Kommunfullmäktiges sammanträdesrum Säfflesalen i Säffle stadshus
Kontakt

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas övergripande beslut som till exempel införande av nya verksamheter och viktigare finansiella beslut.

Se kommunfullmäktiges sammanträden på webben

Kommunfullmäktige fastställer också budget och kommunalskatt samt beslutar om taxor och vilka nämnder som ska finnas. Viktigare frågor som till exempel köp och försäljning av fastigheter, upptagande av lån och ingående av borgen beslutas också av kommunfullmäktige.

Så går det till när beslut ska fattas

När ett beslut ska fattas har ärendet först beretts av förvaltningen som lämnar en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutar om ärendet ska gå vidare till kommunstyrelsen eller om det ska återremitteras till förvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar på samma sätt om beslutet ska återremitteras eller om det ska gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Ärendets innehåll avgör om slutgiltigt beslut måste fattas av kommunfullmäktige eller om slutgiltigt beslut kan fattas redan i kommunstyrelsen.

Från det att ärendet finns med på kallelsen till kommunstyrelsens eller andra nämnders arbetsutskott är handlingarna offentliga och kan begäras ut av vem som helst som vill sätta sig in i frågan och ta del av det förslag till beslut som finns med i alla tjänsteskrivelser.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder i Säfflesalen i stadshuset en gång i månaden (utom i juli). Sammanträden är alltid öppna för allmänheten och två gånger om året (april och oktober) har man en särskild punkt på dagordningen; allmänhetens frågestund. Då får allmänheten chansen att ställa frågor om ämnen som kommunen är ansvarig för. Läs mer om hur du ställer en fråga under allmänhetens frågestund här.

Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Säffle-Tidningen. Dagordning hittas på hemsidan eller på kommunens anslagstavla senast en vecka före sammanträdet.

Önskas mer information om sammanträdet kan du kontakta kommunfullmäktiges sekreterare.

Ordförande:

Jenny Evestam (C)
jenny@evestam.se

1:e vice ordförande:

Olga Ljung (S)
olga.ljung.saffle@gmail.com

2:e vice ordförande:

Claes-Göran Kihlström (M)
ckihlstrom@hotmail.com

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning består av nio ledamöter och nio ersättare och är valda av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att till kommunfullmäktige lämna förslag på bl.a. ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser samt i de kommunala bolagen.

Det är främst i början av mandatperioden detta sker, men också under löpande mandatperiod när någon politiker avsäger sig sina uppdrag.


Mandatfördelning


Centerpartiet

11

Arbetarepartiet socialdemokraterna

9

Sverigedemokraterna

8

Moderaterna

6

Kristdemokraterna

2

Sjukvårdspartiet i Värmland

2

Miljöpartiet

1

Vänsterpartiet

1

Liberalerna

1

Totalt

41


Ledamöter i kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Markus Bäckström (C)

Gudrun Svensson (C)

Ann Mlakar (S)

Kenneth Andersson (C)

Jimmy Jonasson (SD)

Britt-Marie Höglund Olsson (C)

Ola Johansson (M)

Hans Peterson (C)

Dag Rogne (C)

Kjell Edlund (C)

Nina Johansson (SD)

Jerry Olsson (C)

Jenny Evestam (C) ordförande

Anna Mossberg (M)

Malin Wallerius (KD)

Mikael Sahlin (M)

Nina Andersson (M)

Stina Höök (M)

Agneta Dagobert (S)

Erik Augustin (KD)

Stefan Byqvist (SD)

Christer Andersson (KD)

Lars Pettersson (C)

Kathrine Schöning (L)

Thomas Augustsson (S)

Abeer Abdul Rahman (L)

Jonas Larsson (M)

Lars Olsson (MP)

Anita Karlsson (C)

Sara Brodin Lindh (MP)

Jonas Bönfors (SD)

Carina Nilsson (S)

Matilde Konglevoll (V)

Stefan Ljung (S)

Lillie Karlsson (S)

Christina Johansson (S)

Putte Grötting (C)

Nizam Barat Aliyev (S)

Stellan Herbertsson (-)

Gunnel Clettborn (S)

Sanna Bertilsson (M)

Henrik Davidsson (V)

Johan Olsson (S)

Nikolai Jensen Konglevoll (V)

Veronika Bäckström (C)

Mikael Jansson (SD)

Beatrice Nyman (KD)

Kent Bergstedt (SD)

Magnus Jansson (L)

Robin Zachrisson (SD)

Rolf Carlsson (SD)

Elin Edfeldt Laage (SiV)

Henrik Ahlgren (MP)

Kjell Rosell (SiV)

Peter Erhardsson (C)


Olga Ljung (S) 1:a vice ordförande


Claes-Göran Kihlström (M) 2:a vice ordförande


Anna Thorell (SD)


Eva Harstad (C)


Gunnar Johansson (S)


Erik Evestam (C)


Thomas Jarlhamre (M)


Clint Westermark (SD)


Marina Eriksson (S)


Timmy Svensson (C)


Jerome Davidsson (S)


Inga-Lill Rosell (SiV)


Marianne Utterdahl (SiV)Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-08-14