Bild
Kontakt

Dataskyddsförordningen

För oss är det viktigt att du känner förtroende för hur Säffle Kommunikation AB hanterar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker på att vi följer de lagkrav som ställs på hanteringen av din personliga information.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär att vi skyddar din information med nödvändiga åtgärder och strävar efter öppenhet och transparens gentemot dig. Du kan alltid kontakta kommunen för att få information om vilken information vi har om dig, eller om du har några frågor om hur vi hanterar din information.

Säffle Kommunikation AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Säffle Kommunikation AB får information från dig beroende på hur du varit i kontakt med oss. Du efterlämnar personuppgifter när du ringer, mailar eller besöker oss.

Säffle Kommunikation AB kan även få information från andra myndigheter, exempelvis andra kommuner eller statliga myndigheter. Oavsett om kommunen får information från dig eller från en annan källa så är det fortsatt samma höga krav på säkerhet och öppenhet.

Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig. Du kan begära ett registerutdrag en gång om året kostnadsfritt där du informeras om vilka av dina personuppgifter Säffle kommun behandlar i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

Ansök om registerutdrag genom att klicka här

Säffle Kommunikation AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av våra åtaganden mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning, allmänt intresse eller av rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan Säffle Kommunikation AB behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Dina personuppgifter hanteras av Säffle Kommunikation AB. Dina personuppgifter lämnas till tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag enligt offentlighetsprincipen, i kontakter med andra myndigheter på grund av till exempel tillsyn eller beslut eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram för att komma i kontakt med Säffle Kommunikation AB överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Säffle Kommunikation AB värnar om din integritet och arbetar aktivt med frågor rörande dataskyddsfrågor och informationssäkerhet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Den nya dataskyddsförordningen ställer höga krav på öppenhet och transparens och ger även dig rättigheter i förhållande mot kommunen.

  • Rätt till information: Du har rätt att få ett besked om vilken information Säffle Kommunikation AB hanterar om dig - ett så kallat registerutdrag.
  • Rätt till rättelse: Vid uppenbara fel har du rätt att begära att Säffle Kommunikation AB ändrar informationen om dig, och du har även rätt att komplettera med information som är relevant för personuppgiftsbehandlingen.
  • Rätt att göra invändningar: När Säffle Kommunikation AB behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om Säffle Kommunikation AB inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste kommunen upphöra med behandlingen.
  • Rätt till begränsning: Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgiftsbehandlingar begränsade. Det innebär att de bara för användas för ett visst syfte. Denna rättighet gäller när du har begärt rättelse och väntar på att uppgifterna blir korrigerade.
  • Rätt att lämna klagomål: Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att Säffle Kommunikation AB behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.
  • Rätt till skadestånd: Om Säffle Kommunikation AB använder sig av dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot förordningen så kan du ha rätt till skadestånd.

För mer information om dina rättigheter se Datainspektionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2022-06-01