Vy över receptionen i Säffle stadshus
Kontakt

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vår övergripande funktion är att vara lednings-, samordnings- och serviceorgan mellan övriga nämnder och förvaltningar och kommunstyrelsen, samt att företräda koncerngemensamma intressen.

Kommunledningskontoret arbetar även med strategiska frågor, utvecklingsfrågor och kommunikation. Nedan finns förvaltningens verksamheter och kontaktpersoner för respektive område.

Kommundirektör

 • Ingemar Rosén
  Kommundirektör
  Telefon: 0533 - 68 15 03
  E-post

Ingemar Rosén

Kanslienhet

Kanslienheten ansvarar för övergripande och kommungemensamma frågor, ärendeberedning, sekretariatsservice, diarium, arkiv och fastighetsstrategi.

 • Katarina Lundin
  Kanslichef
  Telefon: 0533 - 68 15 09
  E-post
 • Linnéa Lyckerius
  Kommunsekreterare
  Telefon: 0533 - 68 15 06
  E-post

Katarina Lundin

Näringslivsenhet

Näringslivsenheten är länken mellan enskilda företag och myndigheter och har som huvuduppgift att ge service åt näringslivet, till såväl befintliga företag som vid nyetableringar.

Enheten arbetar även med kommunikation, marknadsföring och näringslivsutveckling på olika nivåer, bland annat genom olika projekt, affärsutveckling, uppdragsutbildning och kompetensnätverk.

 • Pia Proper
  Näringslivschef
  Telefon: 0533 - 68 10 22
  E-post

Pia Proper

HR-enhet

HR-enheten ansvarar för personaladministrativa åtgärder, löner, pensioner, lönestatistik, lag- och avtalstolkning och personalförsäkringar för anställda inom kommunen och bolagskoncernen.

 • Pamela Dahlin
  HR-chef
  Telefon: 0533 - 68 15 26
  E-post
 • Lorina Matiling
  Systemförvaltare lön
  Telefon: 0533-68 15 27
  E-post

Pamela Dahlin

IT-enhet

Säffle kommuns IT-enhet levererar service och support till kommunorgansationen. Enheten ansvarar bland annat för IT-säkerhet, telefoni, beställningar och inköp, drift av verksamhetssystem och datalagring.

 • Jörgen Paulsson
  IT-chef
  Telefon: 0533-68 11 20
  E-post

Jörgen Paulsson

Räddningstjänst

Räddningstjänsten arbetar för säkerhet och trygghet i hela kommunen. Arbetet innefattar att förebygga olyckor och att skadeavhjälpa olyckor som ändå inträffat.

 • Mattias Larsson
  Räddningschef
  Telefon: 0570-826 28
  E-post
 • Magnus Hernerud
  Platschef
  Telefon: 0533 - 68 17 22
  E-post

Mattias Larsson

Kommunikationsfunktion

Kommunikationsfunktionen arbetar med kommunens interna och externa kommunikation, marknadsföring, varumärke, grafisk profil, massmedia samt ansvarar för kommunens webbplatser, intranät och sociala medier.

 • Caroline Fröling
  Kommunikatör
  Telefon: 0533 - 68 13 24
  E-post
 • Johan Österman
  Kommunikatör
  Telefon: 0533 - 68 13 27
  E-post
Caroline Fröling

Caroline Fröling

Upphandlingsfunktion

Upphandlingsfunktionen ansvarar för och är rådgivare i frågor när det gäller inköp och upphandling i kommunen.

 • Sven Junzell
  Upphandlare
  Telefon: 0533 - 68 15 20
  E-post
 • Antwan Harraka
  Upphandlare
  Telefon: 0533 - 68 16 60
  E-post

Sven Junzell

Fastighetsstrategi

Kommunens fastighetsstrateg tillvaratar kommunstyrelsens ägarroll, förvaltning av kommunstyrelsens fastigheter, köp och försäljning av fastigheter, tomter och mark, exploateringsärenden samt fastighetsjuridik.

 • Carl-Henrik Johansson
  Fastighetsstrateg
  Telefon: 0533 - 68 17 03
  E-post

Carl-Henrik Johansson

Ekonomienhet

Ekonomienheten ansvarar för den övergripande budgeteringen, redovisningen och uppföljningen inom Säffles kommunkoncern.

 • Mattias Anglemark
  Ekonomichef
  Telefon: 0533 - 68 15 77
  E-post
Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-03-18